ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Table - Properties - Columns tab


ཐིག་ཁྲམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་མཐུན་འགྱུར་བཟོ་

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་སྙོམས་ཚད་སྦེ་བདེ་སྒྲིག་འབད་

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

བར་སྟོང་ལྷག་ལུས་

ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་བར་སྟོང་གི་བསྡོམས་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོནལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ མཆོང་ལྡེ་དེལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཀེར་ཐིག་གི་རྒཡ་ཚད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཀེར་ཐིག་གི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་རྒྱ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་གི་གཡོན་ལུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་མི་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལྡེ་སྒྲོམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ཞུན་དག་འབད་དོ་