ཐིག་ཁྲམ་རྩ་སྒྲིག་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ མིང་དང་ ཕྲང་སྒྲིག་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་ མཐའ་མཚམས་ དེ་ལས་ རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Table - Properties


ཐིག་ཁྲམ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཚད་དང་ གནས་ས་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ ཕྲང་སྒྲིུག་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་

ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱབ་གཞི་ཚུ།

རྒྱབ་གཞི་གི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.