གདམ་ཁ་ཚུ་

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Image - Options tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Options tab

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab


མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲལ་ལམ་དེ་གི་མིང་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་དོན་ལུ་ མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

དངོས་པོ་དངཚད་རིས་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གོ་དོན་ཅན་གྱི་མིང་ཅིག་ཁྲམ་བསྒྲིག་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུལ་ལས་ཡིག་ཆ་རིངམོ་ཅིག་ནང་ལུ་ མགྱོགས་པ་ག་ཡོད་འཚོལ་ཚུགས།


ཐབས་གཞན་ཚིག་ཡིག་(འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་དང་ ཚད་རིས་ དེ་ལས་ དངོས་པོ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་)

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཐོབམ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཝེབ་ས་བརའུ་ཟར་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནའི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཐབས་གཞན་ཚིག་ཡིག་འདི་ མི་ལུ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་གི་ཐོག་ལས་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཧེ་མ་གི་འབྲེལ་ལམ་

དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་རྣམ་གྲངས་ནང་གི་ཧེ་མ་འོང་མི་ རྣམ་གྲངས་(དངོས་པོ་ ཚད་རིས་ ཡང་ན་ གཞི་ཁྲམ་) འབྲལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་གོརིམ་ནང་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཧེ་མའི་འབྲལ་ལམ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་མིང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་འབྲལ་མཐུད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ད་ལྟོའི་གཞི་ཁྲམ་དང་ དམིགས་གཏད་གཞི་ཁྲམ་དེ་སྟོངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

ཤུལ་མམ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་

གིས་ ད་ལྟོའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་འབྲེལ་མཐུན་ཅན་སྦེ་འོང་མི་ རྣམ་གྲངས་(དངོས་པོ་ ཚད་རིས་ ཡང་ན་ གཞི་ཁྲམ་) དེ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ དམིགས་གཏད་གིཞ་ཁྲམ་དེ་སྟོངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

ཉེན་སྐྱོབ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ནང་དོན་ཚུ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་ནང་དོན་དེ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སྔོན་བཀགའབདཉ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཚུགས།

གནས་ས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་གནས་ས་དེ་ ད་ལྟོའི་ཡགི་ཆའི་ནང་ལུ་ ལྡེ་མིག་བརྐྱབ་བཞགཔ་ཨིན།

ཚད་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་ཚད་དེ་ལྡེ་མིག་བརྐྱབ་བཞགཔ་ཨིན།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གི་དོན་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་དང་ ཚིག་ཡིག་གདམ་ཁ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་རྐཡངམ་ཅིག་ལྷག་ཟེར་མི་དེ་ནང་ལུ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་(གཞི་ཁྲམ་རྐྱངམ་ཅིག་)

ལྷག་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ཟེར་མི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་དོན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།(བྲིས-ཉེན་སྲུང་འབད་ཡོདཔ)

དཔར་བསྐྲུན་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་དེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་

གཞི་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་སྒྲིག་སྟངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ དངོས་པོའི་སྒྲིག་སྟངས་མཐོ་ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ།

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་n.