ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་ - ཀེར་ཐིག་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ།

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Columns tab

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་/རྩ་སྒྲིག་ - དབྱེ་ཚན་(s) - ཀེར་ཐིག་ མཆོང་ལྡེ།


སྒྲིག་སྟངས་སྔོན་སྒྲིག་འབད་

ཁྱོད་སྔོ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཁྱོད་ར་གིས་གསར་བསྐྲུན་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ད་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུཆ་མཉམ་རང་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ལུ་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་དེ་ལུ་ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སྔཽ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ཡང་སཧེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

སེལ་འཐུའི་ས་སྒོ་ཚུ་

Evenly distribute contents to all columns

Evenly distributes the text in multi-column sections.

རྒྱ་ཚད་བར་སྟོང་བཏོན་ནི།

རང་བཞིན་རྒྱ་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་དང་བར་སྟོང་བཏོན་ནིའི་གདམ་ཁ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

(ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་)

ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བའི་ཁར་ལུ་ རྒྱ་ཚད་དང་གྱང་ཚད་ཡང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

ཀེར་ཐིག་བཀྲམ་སྟོན་དེ་ ཀར་ཐིག་གཅིག་གིས་གཡོན་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ཀེར་ཐིག་བཀྲམ་སྟོན་དེ་ཀེར་ཐིག་གཅིག་གིས་གཡས་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

རྒྱ་ཚད་

ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་

བར་སྟོང་སྟོན་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་བཞག་དགོ་མནོ་མི་བར་སྟོང་གི་བསྡོམས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

AutoWidth

རྒྱ་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་དེ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

འདི་གིས་ སྔོན་ལྟ་གི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།་

ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་སྔོན་བལྟ་དེ་གིས་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་མ་གཏོགས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་མི་སྟོན།

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་

ཁྱོད་རའི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ མངའ་ཁོངས་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

གྲལ་ཐིག་

ཀེར་ཐིག་དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ལུ་དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་ལུ་མ་དགོ་པ་ཅིན་ "None". དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

མཐོ་ཚད་

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་རིང་ཚད་དེ་ ཀེར་ཐིག་མངའ་ཁོངས་དེ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་གི་བརྒྱ་ཆ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གནས་ས་

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་ཀེར་ཕྲང་ཕྲང་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། གྲལ་ཐིག་དེགི་མཐོ་ཚད་གནས་གོང་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ལས་ཉུང་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ རྣམ་གྲངས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་ - ཀེར་ཐིག་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འདི་འཐོབ་ཚུག།

རྒྱུ་དངོས།

ཚིག་ཡིག་བཀོད་རྒྱ།

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་(CTL)ལག་ལེན་འཐབ་མི་དོན་མཚམས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད། གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱད་རྣམ་འདི་འཐོབ་ཚུགས་ཡོད།