ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་དང་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ དེ་ལས་ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ བཟོ་རྣམ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་རྩ་སྒྲིག་ - ཤོག་ལེབ་

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


འགོ་འདྲེན་འཐབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཤོག་ལེབ།

རྐྱང་པ་དང་སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨང་བཏགས་ནི་དང་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

རྒྱབ་གཞི་ཚུ།

རྒྱབ་གཞི་གི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ན་ ཚད་རིས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

མགོ་ཡིག

མགོ་ཡིགའདི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། མགོ་ཡིག་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཚད་རིས་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་བཏུབ་པའི་ མགོའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་གི་མངའ་ཁོངས་འདི་ཨིན།

མཇུག་ཡིག

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ཚིག་ཡིག་གིརིཊི་

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གིརིཊི་ཅིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལག་ཆས་ - གདམ་ཁ་ - སྐད་ཡིག་སྒྲིག་སྟངས་ - སྐད་ཡིག་འོག་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.