རཟུར་ཐོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་དེབ་ཐོ་དེ་ཟུར་ཐོ་བཟུམ་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབཐ་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


དབྱེ་བ་དང་མགོ་མིང་

ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་འགོ་མིང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། མཆོངས་འདི་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཨིན། ཁྱོད་བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འོད་རྟགས་དེ་ཟུར་ཐོ་ཅིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

མགོ་མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུ་ཐོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ མགོ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ལག་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོདཔ་

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་བཀོད་

རང་བཞིན་གྱིས་དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ལུ་ཨང་གྲངས་བཏགསཔ་ཨིན།ཨང་གྲངས་བཏགལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཐོ་འགོད་མཆོངས་ལྡེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

གུག་ཤད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དགོ་མནོ་མི་གུག་ཤད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

Sort

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྐད་ཡིག་

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་སྐད་ཡིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ལྡེ་མིག་གིདབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ༡,༢,༡༢ ནང་ཡོད་མི་བཟུམ་མའི་ཨང་གྲངས་འདི་ གནས་གོང་གིས་དབྱེ་སེལ་འབད་དགོ་པའི་བསྒང་ ཨང་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ༡,༡༢,༢་ བཟུམ་མའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ ཡིག་འབྲུའི་ཨང་རྟགས་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་འབད་དགོཔ་ད་ ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད།