ཟུར་ཐོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་དེ་ཟུར་ཐོབཟུམ་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


དབྱེ་བ་དང་མགོ་མིང་

ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་འགོ་མིང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། མཆོངས་འདི་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཨིན། ཁྱོད་བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འོད་རྟགས་དེ་ཟུར་ཐོ་ཅིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

མགོ་མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུ་ཐོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ མགོ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ལག་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོདཔ་

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཟུར་ཐོ་དེ་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ལེའུའི་དོན་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ སེལ་འཐུ་འབད།

ནང་ལས་གསར་བསྐྲུན་འབད་

ཟུར་ཐོ་ཅིག་གཞི་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དེ་མཉམ་མཐུད་འབད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད།

དཔར་བཤད

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ དངོས་པོའི་དཔར་ཤད་ཚུ་ནང་ལས་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།དངོས་པོ་ཅིག་ལུ་དཔར་ཤད་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངོས་པོ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་བཙུགས་- དཔར་ཤད་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

དབྱེ་རིམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོའིཐོ་འགོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ དཔལ་བཤད་དབྱེ་རིམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

བཀྲམ་སྟོན་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ུཚ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ དཔར་ཤད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་པའི་དཔར་ཤད་གདམ་ཁ་ཚུ་ "Illustration 24" དེ་རང་བཞིན་གྱིས་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ "The Sun" དེ་ལག་ལེན་པ་གིས་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོད་པའི་ དཔར་ཤད་ཚིག་ཡིག་"Illustration 24: The Sun"དེ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན།

བཀྲམ་སྟོན་གྱི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་དེ་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་

ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་ཐོ་འགོད་

གཞི་བསྟུན་ཚིག་ཡིག་

རི་མོ ༢༤: ཉིམ་

དབྱེ་རིམ་དང་ཨང་ཡིག་

རི་མོ་ ༢༤་

དཔར་བཤད་

ཉིམ་


ཁྱོད་ཀྱིས་ "Caption Text"སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་རྟགས་དང་ དཔར་ཤད་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་གུ་ཡོད་མི་བར་སྟོང་དེ་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ལུ་མི་འབྱུང་།

དངོས་པོའི་མིང་

དངོས་པོའི་མིང་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོའི་མིང་ཚུ་ དཔེ་འབད་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་ནང་ལུ་སྟོན་ཚུགས་མ་ཚད་ སྐབས་དོན་ལག་དེབ་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།