ཟུར་ཐོ་

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


དབྱེ་བ་དང་མགོ་མིང་

ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་འགོ་མིང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། མཆོངས་འདི་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཨིན། ཁྱོད་བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ འོད་རྟགས་དེ་ཟུར་ཐོ་ཅིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

མགོ་མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུ་ཐོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ མགོ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ལག་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོདཔ་

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཟུར་ཐོ་དེ་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ལེའུའི་དོན་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ སེལ་འཐུ་འབད།

བརྟག་ཞིབ་གནས་རིམ་

ཟུར་ཐོ་དེ་ནང་ལུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མགོ་མིང་གི་ཨང་གྲངས་དེ་ཐོབཀོད་འབད།

ནང་ལས་གསར་བསྐྲུན་འབད་

ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་བརྡ་དོན་ག་འདི་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མངའ་ཁོངས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ།

མཐའ་ཐིག་

མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཟུར་ཐོ་དེ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ཟུར་ཐོ་དེ་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོད་པའི་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་མགོ་མིང་གི་བཟོ་རྣམ་(Heading 1-10)དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ།

You can also assign the outline levels in the Outline & Numbering tab page of the Format - Paragraph dialog.

བཟོ་རྣམ་ཁ་སྐོང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཟོ་རྣམ་ཌའི་ལོག་འགན་སྤྲོད་ནང་ལུ་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་བཟུམ་སྦེ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་འདོ་མནོ་མི་དོན་མཚམས་ཀྱི་བཞོརྣམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་སྤྲོད་བཟོ་རྣམ་ (...)ཨེབ་རྟ་དེ་ སྒྲོམ་འདི་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

བཟོ་རྣམ་ཚུ་འགན་སྤྲོད་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་པའི་ འགན་སྤྲོད་བཟོ་རྣམ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།.

ཟུར་དོའི་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོ་དེ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཐོ་འགོད་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་པའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན།