ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་བཙུགས་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཟུར་ཐོ་ དང་ཡང་ན་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

ངོས་དཔར་

ཐོ་བཀོད།


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ནིའི་ཐོ་བཀོད་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་ཟུར་ཐོ་འི་ཐོ་བཀོད་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་ཚུགས།

སེལ་འཐུ་

ཟུར་ཐོ་

Select the index that you want to add the entry to.

ཐོ་བཀོད།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་འབྲུ་སོ་སོ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བས།

ལྡེ་མིང་དང་པ།

ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཡིག་འབྲུ་དེ་གི་ཡན་ལག་ཐོ་བཀོད་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "cold" སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ "weather"དེ་ལྡེ་མིག་༡་པ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་"weather, cold".

ལྡེ་མིག་༢པ།

ད་ལྟོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ལྡེ་མིག་༡པ་དེ་གི་ཡན་ལག-ཡན་ལག་ཐོ་བཀོད་ཅིག་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་"cold" སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ "weather"དེ་ལྡེ་མིག་༡པ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ "winter"་དེ་ལྡེ་མིག་༢པ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་བ་ཅིན་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ "weather, winter, cold".

སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནི།

ཆ་མཉམ་པའི་ཐོ་འགོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནི་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཇ་པ་ནིསི་ཀན་ཇི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ལུ་བརྗོད་སྒྲ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྗོད་སྒྲ་བདེན་མི་དེ་ ཀ་ཊ་ཀ་ན་ཡིག་འབྲུ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཀན་ཇི་ཡིག་འབྲུ་དེ་དེ་ལས་ སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནིའི་ཐོ་འགོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་སེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་ཁ་སྐད་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཐོ་འགོད་ངོ་མ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་ཟུར་ཐོ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཐོ་འགོད་ངོ་མ་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན། LibreOffice རྩ་སྒྲིག་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཐོ་འགོད་ངོ་མ་དེ་གི་ཤོག་གྲངས་དེ་དང་ དེ་ལས་ ཐོ་བཀོད་གཞན་མི་ཚུ་ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གནས་རིམ་

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གདམ་ཁ་འདི་ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་དང་ ལག་ལེན་པ-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།


ཚིག་ཡིག་ཆ་འདྲ་བ་ཆ་མཉམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་འབྱུང་བ་གཞན་མི་ཆ་མཉམ་རང་བཞིན་གྱིས་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ལས་ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ལས་འགན་དེ་ཐོ་བཀོད་ ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་དོན་མཚམས་ཅིག་གིི་འབྱུང་ཆ་མཉམ་ ཟུར་ཐོ་འི་ནང་ལུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཞུན་དག - འཚོལ་ཏེ་ཚབ་བཙུགས་ནི་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཆ་མཉམ་འཚོལ་ཟེར་མི་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དེ་ལས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཐོ་འགོད་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་དེ་ བཙུགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།


མཐུན་སྒྲིག་ཡི་གུ་

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

ཡིག་འབྲུ་ཧྲིལ་བུམ་རྐྱངམ་ཅིག་

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

བཙུགས

Marks an index entry in your text.

ཁ་བསྡམས།

Closes the dialog.

ལག་ལེན་པགསཔ-ངེས་འཛི་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཟུར་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་པའི་ ལག་ལེན་པ་གསརཔ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་་ཨིན།

མིང་

ལག་ལེན་པ་གསརཔ་གི་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ཟུར་ཐོ་གསརཔ་དེ་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ ཐིག་ཁྲམ་དེ་ཚུ་ལུ་ཁ་སྐོང་བསྐྱབས་ནུག

ནང་དོན་དང་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་