ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་དིང་ ཡང་ན་ བསྒྱུར་ཅན་ཅིག་གིི་ལུ་གནས་གོང་གསརཔ་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་ནང་དོན་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཌའི་ལོག་དེ་གི་སྒྲོམ་འོག་མམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཞུན་དག་འབད།

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box of the Input Field on the Functions tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

ཤུལ་མམ།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཤུལ་མམ་དེ་ལུ་མཆོངམ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་འོད་རྟགས་དེ་ ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་གནས་ས་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་དང་ ཡང་ན་ སོར་ལྡེ་+ཚད་འཛིན་+ཨེཕ་༩་དེ་ཨེབ་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།