བསྒྱུར་་ཅན་ཚུ་

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - Variables མཆོང་ལྡེ་


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།


དབྱེ་བ་

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ས་སྒོ་ཅིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སེལ་འཐུའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་.ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ བཙུགས་ལུ་.ཨེབ་གཏང་འབད། འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས:

དབྱེ་བ་

འགྲེལ་བཤད་

འགྱུར་ཅན་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བསྒྱུར་ཅན་དང་དེའི་གནས་གོང་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྒྱུར་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་དེ་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་དང་ ཞུན་དག་ - ས་སྒོ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ བསྒྱུར་ཅན་གྱི་གནས་གོང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

འགྱུར་ཅན་ སྟོན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་མི་ བསྒྱུར་ཅན་གྱི་ད་ལྟོའི་གནས་གོང་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཌི་ཌི་ཨི་ ས་སྒོ།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འགན་སྤྲོན་འབད་ཡོད་པའི་མིང་བརྒྱུད་དེ་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་དུས་མཐུན་འབད་ཚུགས་པའི་ཌི་ཌི་ཨི་འབྲེས་ལམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

མན་ངག་བཙུགས།

གཏན་ཨང་གྲངས་དང་ ཡང་ན་ མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་

བསྒྱུར་ཅན་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་ཅན་གྱི་གནས་གོང་དེ་ ས་སྒོ་ག་སྟེ་ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དེ་ལས་ཚུར་རྐྱངམ་ཅིག་ནུས་ཅན་སྦེ་འོངམ་ཨིན། བསྒྱུར་ཅན་དེ་གི་གནས་གོང་དེ་ ཤུལ་ལས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་ཅོག་གཅིགཔ་ཡོད་པའི་ཨིན་པུཊི་གཞན་མི་ཅིག་བཙུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ གནས་གོང་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་དགོ ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་པ་ས་སྒོ་ཅིག་གི་གནས་གོང་འདི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

འགྱུར་ཅན་ཚུ་སེལ་འཐུ་ས་སྒོའི་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ཨེབ་རྟ་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་དྲན་སོ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་ གནས་གོང་གསརཔ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཌའི་ལོག་ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་ཁྱབ་ཚད།

ཐིག་ཁྲམ་དང་ ཚད་རིས་ ཡང་ན་ གཞི་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་ཨང་བཏགས་ནི་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་འགྱུར་ཅན་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་ཅིག་བཙུགས་དོ་ཨིན་མི་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་དེ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་"on" དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ལྕོགས་མིན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ "off" དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་ཡིག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དེ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་པར་ལེན་ཅིག་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ཤོག་ལེབ་བསྒྱུར་ཅན་སྟོན།

ས་སྒོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ "Set page variable"གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་དེ་ནང་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལག་ལེན་པའི་ཡིག་སྣོད།

སྲོལ་སྒྲིག་སྤྱི་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཅན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱ྄ར་ཅན་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་བསྒྱུར་ཅན་དེ་གི་དུས་སྐབས་ཆ་མཉམ་རང་ ཐུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཆ་མཉམ་པའི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འོག་གི་ས་སྒོ་དེ་ཚུ་བཙུགས་ཚུགས།


ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

ལག་ལེན་པའི་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

མིང་

ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་མིང་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་ "Set Reference" in the དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སྒྲོམ་འདི་ནང་ལུ་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དམིགས་གཏད་གསརཔ་གཞི་བསྟུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་མིང་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

གནས་གོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་- ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིགལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་ནང་དོན་དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གནས་གོང་དེ་ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྩ་སྒྲིག་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ངེས་འཛིན་འབད།

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Set variable" ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་གཉིས་འཐོབ་ཚུགས:ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་_ ཨོན་ དང་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་_ཨོཕ། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་གོང་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབས་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཡིག་སྣོད་དེ་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ངོ་རྟགས་ (<Value>) ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁ་བསྡམ་ནིའི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་(</Value>)ངོ་རྟགས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གདམ་ཁ་འཁྲིལ་ཏེ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་འཛིན་ལྡེ་མིག་དེ་འཆང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐོ་འགོད་ཅིག་ལུ་ ཐེངས་-གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་དང་ ཡང་ན་ རེ་འདུན་ཅན་གྱི་བསྒྱུར་ཅན་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་དེ་ཨེབ་པ་ཅིན་ འ་ནི་འདི་དེ་འཕྲ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན།


མན་ངག

གདམ་ཁ་འདི་"Insert formula" ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འཐོབ་ཚུགས།

གཞི་བསྟུན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མའུསུ་དཔག་བྱེད་དེེ་ས་སྒོ་དེ་གི་ལྟག་ལས་ངལ་འཚོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་ཅིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

པར་ལེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་གྲངས་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ པར་ལེན་གནས་གོང་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "+1".

མ་མཐོངམ་

ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྦ་བཞགཔ་ཨིན། ས་སྒོ་དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ སྲབ་ཕྲོས་ཕྲོས་འབད་ཡོད་མི་རྟགས་སྐྱ་ཐལ་ཅིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ "Set Variable"དེ་དང་ "User Field" ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ལེའུའི་ཨང་བཏགས་ནི།

ལེའུའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སླར་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

གནས་རིམ་

མགོ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ལོག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་ལེའུའི་གནས་རིམ་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

དབྱེ་བྱེད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ མགོ་ཡིག་དང་ཡང་ན་ ལེའུའི་གནས་རིམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

འཇུག་སྤྱོད་

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

བཏོན་གཏང་

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཚུགས། ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་དུས་སྐབས་ཚུ་བཏོན་གཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ འ་ནི་དེ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་།

ངོས་དཔར་

བཏོན་གཏང་