གཞི་བསྟུན་

འ་ནི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་དང་ ཡང་ན་ གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ས་ཨིན། གཞི་བསྟུན་ཚུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ཨིན།

སྐེདཔ་བཏོག་-གཞི་བསྟུན་དེ་ས་སྒོ་ཅིག་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་ལག་ཐོག་ལས་བདེ་སྒྲིག་འབད་མི་དགོ་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོདཔ་ཨིན། ས་སྒོ་ཚུ་ F9 དང་གཅིག་ཁར་དུས་མཐུན་འབདཝ་ཙམ་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གཞི་ཚུ་ཡང་དུས་མཐུན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - གཞི་བསྟུན་ཚུ་ མཆོངས་ལྡེ།

Choose Insert - Cross-reference


ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་བཙུགས་དོ་

དབྱེ་བ་

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ས་སྒོ་ཅིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སེལ་འཐུའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་.ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ བཙུགས་ལུ་.ཨེབ་གཏང་འབད། འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས:

དབྱེ་བ་

གོ་དོན་

གཞི་བསྟུན་གཞི་སྒྲིག་འབད་

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད། མིང་གི་འོག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གྱི་དོན་ལུ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། གཞི་བསྟུན་དེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་གི་ སེལ་འཐུ་ནང་ལུ་ མིང་དེ་གིས་ངོས་འཛིན་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ས་སྒོ་ཚུ་ལམ་འདི་ནང་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་འོང་། ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་གི་དམིགས་གཏད་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེབ་རྟགས་ཅིག་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

གཞི་བསྟུན་བཙུགས་

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གནས་ས་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་བཙུགས་དོ། ཆ་མཉམ་པའི་ཚིག་ཡིག་གནས་ས་དེ་ སེལ་འཐུ་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོའི་མིང་ཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ འབད་མི་ཚུགས།

ཡིག་ཆ་ཨམ་དེ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཡན་ལག་གཅིག་གཅིག་ལུ་ཡང་གཞི་བསྟུན་འབད་ཚུགས། གཞི་བསྟུན་མིང་དེ་གིས་སེལ་འཐུའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་དང་ "by hand"གིས་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ས་སྒོ་ལམ་འདི་ལས་བཙུགས་མི་དེ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་འོང་། ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་གི་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཧའི་པར་ལིངཀི་ཅིག་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།.

མགོ་ཡིག་

The Selection box shows a list of all headings in the order of their appearance in the document.

Numbered Paragraphs

The Selection box shows a list of all numbered headings and numbered paragraphs in the order of their appearance in the document.

དེབ་རྟགས་ཚུ་

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་བཙུགས་ - དེབ་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་དེབ་རྟགས་ཅིག་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་གཞི་བསྟུན་གུར་ཡོད་མི་དེབ་རྟགས་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེབ་རྟགས་དེ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ལེའུ་ཚན་ལ་ལོ་ཅིག་རྟགས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེབ་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཡིག་རྒྱུགས་ལེའུ་ཚན་གཅིག་ནང་ལས་གཞན་མི་ལུ་མཆོངས་ནི།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ དེབ་རྟགས་དེ་ཚུ་ཨེན་ཀོར་ལུ་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན། <A name> དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གིས་ཧའི་པར་ལིངཀི་གི་དམིགས་གཏད་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་

If your documents contains a footnote, you can select the Footnotes entry. A reference to a footnote returns the footnote number.

(Inserted objects with captions)

You can set references to objects that have captions applied. For example, insert a picture, right-click the picture, choose Caption. Now the object shows up as a numbered "Illustration" in the list.


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ས་སྒོ་ཚུ་གཞི་བསྟུན་ཨིན། གཞི་བསྟུན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་བཏོན་གཏང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་རིངམོ་དེ་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་དང་ གཞི་བསྟུན་དེ་བཏོན་གཏང་པའི་ཤུལ་ལས་ལོག་མ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འཛིན་པང་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་ས་གཅིག༤་ནང་ལུ་རང་ ཞུན་དག་ - དམིགས་གསལ་སྦྱར་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ "unformatted text"སྦེ་ལོག་བཙུགས་ཚུགས། གཞི་བསྟུན་དེ་བཏོན་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དེ་མ་དཀྲོགས་པར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།


སེལ་འཐུ་

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, select a format in the "Insert reference to" list, and then click Insert.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


In the Insert reference to list, click the format that you want to use.

གཞི་བསྟུན་བཙུགས་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ རྩ་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།འོག་ལུ་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས:

རྩ་སྒྲིག་

གོ་དོན་

ཤོག་ལེབ་

གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་དེ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གཞི་བསྟུན།

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted.

ལྟག་གི/འོག་ལུ་

"above" ཡང་ན་ "below" དེ་གཞི་བསྟུན་ས་སྒོ་དེ་གི་གནས་ས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་དེ་གི་གནས་ཁོངས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སྦེ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལུ་སེལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་དེ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཨང་ཡིག་

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including superior levels depending on the context. See note below this table for more information.

Number (no context)

Inserts only the number of the heading or numbered paragraph.

Number (full context)

Inserts the number of the heading or numbered paragraph, including all superior levels.

ལེའུ།

གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་ཡོད་པའི་ལེའུ་དེ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དབྱེ་རིམ་དང་ཨང་ཡིག་

གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་དེ་གི་དབྱེ་རིམ་(caption type)དང་ཨང་ཡིག་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཡང་ གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་འདི་ དཔར་བཤད་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

དཔར་བཤད་ཚིག་ཡིག་

གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་དེ་གི་དཔར་བཤད་ཁ་ཡིག་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཡང་ གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་དེ་དཔར་བཤད་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འཐོབ་ཚུགས།

ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་དེ་གི་དཔར་བཤད་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ཡང་ གཞི་བསྟུན་དམིགས་གཏད་འདི་དཔར་བཤད་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The "Number" format inserts the number of the heading or numbered paragraph. The superior levels are included depending on the context, as necessary.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

For example, when you are in a chapter 1, subchapter 2, subpart 5, this may be numbered as 1.2.5. When you insert here a reference to text in the previous subpart "1.2.4" and you apply the "Number" format, then the reference will be shown as "4". If in this example the numbering is set to show more sublevels, the same reference will be shown as "2.4" or "1.2.4", depending on the setting. If you use the "Number (full context)" format, you will always see "1.2.4", no matter how the numbered paragraph is formatted.


མིང་

ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་མིང་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་ "Set Reference" in the དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སྒྲོམ་འདི་ནང་ལུ་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དམིགས་གཏད་གསརཔ་གཞི་བསྟུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཀྱི་མིང་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཡན་ལག་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀྲམསྟོན་མི་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བསྟུན་ཅིག་དམིགས་གཏད་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲུལ་ལམ་དང་མིང་ཚུ་མིང་གི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

གནས་གོང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་- ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིགལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་ནང་དོན་དེ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་བཙིགས་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་ནང་དོན་ལུ་འགྱུར་འགྱོཉཝ་ཨིན།