དེབ་རྟགས་བཙུགས།

འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་དེ་ལུ་དེབ་རྟགས་བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུལ་ལས་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་གནས་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་གང་མགྱོགས་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཧའི་པར་ལིངཀི་ནང་ལས་མཆོངས་ཚུགས་པའི་ དེབ་རྟགས་ཚུ་ཨེན་ཀོར་ཚུ་ལུགཞི་བསྒྱུར་འབད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དཔར་བཤད་ - གདམ་ཁ་རྐྱབས་

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon

དེབ་རྟགས།


དམིགས་བསལ་གྱི་དེབ་རྟགས་ཅིག་ལུ་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ F5 དེ་ཨེབ། དེབ་རྟགས་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ཡོད་མི་ (+) བརྡ་མཚོན་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེབ་རྟགས་དེ་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

དེབ་རྟགས་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐརུན་འབད་དགོ་མནོ་མི་དེབ་རྟགས་ཀྱི་མིང་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། འོག་མམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་དེབ་རྟགས་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཡོདཔ་ཨིན། དེབ་རྟགས་དེ་བཏོན་ཏགང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ Delete.དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འོག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་དེབ་རྟགས་མིང་ཅིག་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས:/ \ @ : * ? " ; , . #

བཏོན་གཏང་

དེབ་རྟགས་དེ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དེབ་རྟགས་ཌའི་ལོག་དེ་བཙུགས་ཟེར་མི་དེ་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཏོན་གཏང་ནིའི་ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ངེས་དཔྱད་ཌའི་ལོག་ཅིག་གིས་ཡང་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་།