ཟུར་ཐོ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ཞུན་དག་འབད།

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་མི་ཟུར་ཐོ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དེ་ཞུན་དག་འབདཝ་ཨིན། ཟུར་ཐོ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་གདོང་ཁ་ལུ་དང་ ཡང་ན་ དེ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བརྡ་བཀོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེ་ - གདམཁ་རྐྱབས་ ཟུར་ཐོ་བཙུགས་ནི་


སེལ་འཐུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་ཞུན་དག་འབདཝ་ཨིན།

ཟུར་ཐོ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་ལུ་བང་མི་བཟུམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཐོ་བཀོད་ཅིག་གི་ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུགས། དེའི་ཚབ་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལས་ཟུར་ཐོ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་དེ་བཏོན་གཏང་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ ཟུར་ཐོའི་ཤོག་ལེབ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་འདི་བཙུགས།

ཐོ་བཀོད།

དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟུར་ཐོ་དེ་ཞུན་དག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གསརཔ་དེ་གིས་ ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུང་ནི་མ་གཏོགས་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཨེན་ཀོར་དེ་ནང་མི་འབྱུང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་"Basics, see also General" དེ་བཟུམ་གྱི་བསམ་བཀོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས།

ལྡེ་མིང་དང་པ།

ཟུར་ཐོ་སྣ་མང་གནས་རིམ་ཅན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་པ་གི་མིང་དེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་མིང་སེལ་འཐུ་འབད། ད་ལྟོའི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ མིང་འདི་གི་འོག་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ནུག

ལྡེ་མིག་༢པ།

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་རིམ་གཉིས་པ་གི་མིང་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་མིང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ད་ལྟོ་གི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་མིང་འདི་གི་འོག་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ནུག

གནས་རིམ་

Changes the outline level of a table of contents entry.

སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནི།

ཆ་མཉམ་པའི་ཐོ་འགོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནི་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཇ་པ་ནིསི་ཀན་ཇི་ཡིག་འབྲུ་དེ་ལུ་བརྗོད་སྒྲ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྗོད་སྒྲ་བདེན་མི་དེ་ ཀ་ཊ་ཀ་ན་ཡིག་འབྲུ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཀན་ཇི་ཡིག་འབྲུ་དེ་དེ་ལས་ སྒྲ་རྟགས་ལྷག་ནིའི་ཐོ་འགོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དབྱེ་སེལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་ཁ་སྐད་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ཟུར་ཐོ་དེ་ནང་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཐོ་བཀོད་ཚིག་ཡིག་དེ་བཏོན་མ་གཏང་པས།

མདའ་རྟགས་མཇུག་དེ་གཡོན་ལུ།

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon

མདའ་རྟགས་མཇུག་དེ་གཡོན་ལུ།

མདའ་རྟགས་ཀྱི་མཇུག་གཡས་ལུ།

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon

མདའ་རྟགས་ཀྱི་མཇུག་གཡས་ལུ།

མདའ་རྟགས་གཡོན་ལུ།

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Icon

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

མདའ་རྟགས་གཡས་ལུ།

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཕྲ་རིང་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་མགྱོགས་པ་རང་མཆོངས་ཚུགས།