མཇུག་ཡིག་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་འཛིན་ཨེན་ཀོར་དེ་ཞུན་དག་འབདཝ་ཨིན། མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་འཛིན་གྱི་གདོང་ཁ་ དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བརྡ་བཀོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུད་དག་ - མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་


མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་ཐོ་ཅིག་གི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གཤམ་ལུ་མཇུག་ཡིག་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆའི་མཇུག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་ཐོའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ལུ་མགྱོགས་པ་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་གི་དྲན་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཨེན་ཀོར་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་འོད་རྟགས་དེ་ རྟགས་བཀོདཔ་དེ་གི་གདོང་ཁ་དང་ཡང་ན་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་གནས་ས་ཡང་བཟོ་ཚུགས་ནིི་དང་ དེ་ལས་Ctrl+Shift+PgDn་དེ་ཨེབ། དྲན་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཨེན་ཀོར་དེ་ལུ་ལོག་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ PgUp དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།


ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

མཇུག་ཡིག་དང་ མཐའི་དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་ ཨང༌བཏགས་ནི་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

རང་བཞིན།

དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་པའི་ རིམ་མཐུད་ཨང་གྲངས་ཚུ་མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་འཛིན་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། རང་བཞིན་ཨང་བཏགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

ཡིག་འབྲུ།

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Choose

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་མཇུག་ཡིག་དང་ མཐའི་དྲན་འཛིན་ཨེན་ཀོར་སྦེ་བཙུགས།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


དབྱེ་བ་

བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་ཐོ་ག་འབད་རུང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། མཇུག་ཡིག་འདི་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གཤམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ མཐའི་དྲན་ཐོ་དེ་ཡིག་ཆའི་གཤམ་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་ཡིག

མཇུག་ཡིག་འདི་མཐའི་དརྣ་ཐོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

མཇུག་ཡིག

མཇུག་ཡིག་འདི་མཐའི་དྲན་ཐོ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་གཡོན།

ཡིག་དེ་ནང་གི་ ཧེ་མམ་གྱི་མཇུག་ཡིག་དང་ མཐའི་དྲན་ཐོ་ཨེན་ཀོར་དེ་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཧེ་མམ་གྱི་མཇུག་ཡིག

མདའ་རྟགས།

ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ ཤུལ་མམ་གྱི་མཇུག་ཡིག་དང་ ཡང་ན་ མཐའི་དྲན་ཐོ་ཨེན་ཀོར་དེ་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཤུལ་མམ་གྱི་མཇུག་ཡིག

མཇུག་ཡིག་ཌའི་ལོག་བཙུགས།