ས་སྒོ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

ས་སྒོ་ཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཌའི་ལལོག་དེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མམ་གྱི་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མདའ་རྟགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཞུན་དག་འབད་ནི་གི་ས་སྒོ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཞུན་དག་འབད་ - ས་སྒོ་ཚུ་


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ DDE ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ དེ་ལས་ ཞུན་དག- ས་སྒོ་ཚུ་ ཞུན་དག་འབྲེལ་ལམ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་"sender"དབྱེ་བ་བཟུམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལུ་ཨཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་ཞུན་དག་-ས་སྒོ་ཚུ་གནད་སྡུད་ལག་ལེན་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཉ་ཨིན།


དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་མི་བཟུམ་གྱི་ས་སྒོ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འོག་གི་ཌའི་ལོག་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ ཆ་མཉམ་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགཔ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།


སེལ་འཐུ་

ས་སྒོའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "fixed" ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་གཞན་མི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

རྩ་སྒྲིག་

ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚོད་ དེ་ལས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་-ལག་ལེན་པའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ "Additional formats"དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ རྩ་སྒརིག་སོ་སོ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་ས་སྒོ་གི་དབྱེ་བ་ལུ་རྟེན་དགོཔ་ཨིན།

པར་ལེན།

Displays the offset for the selected field type, for example, for "Next Page," "Page Numbers" or "Previous Page". You can enter a new offset value which will be added to the displayed page number.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་འདི་མེད་པར་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་ངོ་མ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ པར་ལེན་ གནས་གོང་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ། ཤོག་ལེབ་ཨང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཨང་ ལམ་སྟོན་ལྷག


གནས་རིམ་

ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གི་དོན་ལུ "Chapter" ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་དང་ མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

མིང་

བསྒྱུར་ཅན་ས་སྒོ་ཅིག་གི་མིང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོཔ་ཅིན་ མིང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

གནས་གོང་།

བསྒྱུར་ཅན་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོའི་གནས་གོང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་གོང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་

ས་སྒོ་དེ་འགྱུར་མེད་ནང་དོན་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ས་སྒོ་དེ་དུས་མཐུན་འབད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

གནས་སྟངས།

ཤུགས་ལྡན་བཟོ་དགོ་པའི་ས་སྒོ་དེ་དང་འཕྱད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས།

དེ་ལས་ གཞན་ཡང་།

ས་སྒོའི་གནས་སྟངས་དེ་འཕྱད་དང་མ་འཕྱད་གང་རུང་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོའི་ནང་དོན་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

མེཀརོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གཡོག་བཀོལ་མི་ མེཀརོ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཚུགས་པའི་མེཀརོ་སེལ་བྱེད་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་འདི་"Execute macro"ལས་འགན་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གཞི་བསྟུན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གཞི་བསྟུན་དེ་བཙུགས་ནི་་དང་ ཡང་ན་ ལལལལེགས་བཅོས་འབད།

མེཀ་རོ་གི་མིང་།

་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་མེཀ་རོ་དེ་གི་མིང་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ས་གནས་འཆང་མི།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་ ས་གནས་འཆང་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མན་ངག

མན་ངག་ས་སྒོ་ཅིག་གི་མན་ངག་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མ་མཐོངམ་

ས་སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྦ་བཞགཔ་ཨིན། ས་སྒོ་དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ སྲབ་ཕྲོས་ཕྲོས་འབད་ཡོད་མི་རྟགས་སྐྱ་ཐལ་ཅིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། གདམ་ཁ་འདི་ "Set Variable"དེ་དང་ "User Field" ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

འཇུག་སྤྱོད་

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

བཏོན་གཏང་

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ སེལ་འཐུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཚུགས། ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གི་དུས་སྐབས་ཚུ་བཏོན་གཏང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ འ་ནི་དེ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་།

ངོས་དཔར་

བཏོན་གཏང་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སེལ་འཐུ།

ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཐོ་འགོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་གིས་གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་འདྲི་དཔྱད་འབད་ཚུགས།

ཨང་ཡིག་སྒྲ་བཟུང་འབད།

ས་སྒོའི་དབྱེ་"Any record" དེགི་དོན་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དྲན་ཐོ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ཧེ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་མཆོངམ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ས་སྒོ་གཅིག་ལས་ལྷག་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེབ་རྟ་འདི་ཤུགས་ལྡན་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན།

Icon

ཧེ་མམ་གྱི་ས་སྒོ།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ཡིག་ཆ་འི་ནང་ལུ་ དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་མམཆོངམ་ཨིན། ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་དབྱེ་བ་གཅིག་པའི་ས་སྒོ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེབ་རྟ་དེ་ཤུགས་ལྡན་འགྱོ་འོང་།

Icon

ཤུལ་མམ་གྱི་ས་སྒོ།

ས་སྒོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་