འགྲུལ་སྐྱོདཔ་

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཞུན་དག་འབད་ - འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཨོན་/ཨོཕ།


འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུན་དག་-འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཁ་ཕྱེ། འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་གི་མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་དེ་འདྲུད། འགྲུལ་བསཀྱོདཔ་དེ་ཌོཀ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་གི་མགོ་མིང་ཕྲ་རིང་དེ་ ལཱ་གཡོག་བར་སྟོང་དེ་གི་གཡོན་ལུ་དང་ ཡང་ན མཐའམ་གཡས་ལུ་འདྲུད། འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ ཌོཀ་མ་འབད་བར་བཞག་ནིའ་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་རང་དབང་མངའ་ཁོངས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཚར་གཉིས་འབད།

དབྱེ་རིམ་དེ་ནང་ལུ་རྣམ་གྲངས་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་ནང་ལུ་དབྱེ་རིམ་གྱི་ཤུལ་མ་ བསྡོམས་རྟགས་(+)དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། དབྱེ་རིམ་དེ་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་མ་འུསི་དཔག་བྱེད་དེ་དབྱེ་རིམ་གུར་ངལ་གསོ་འཚོ་སྦེ་བཞག ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་རྣམ་གྲངས་དེ་མཅོང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་ལུ་ ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཁཏང་འབད།

ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཤུལ་མམ་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཧེ་མམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལུ་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ ངོས་དཔར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དབྱེ་རིམ་དེ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྟག་དང་འོག་གི་མདའ་རྟགས་་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་སྦ་སྟེ་ཡོད་མི་དབྱེ་ཚན་དེ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པའི་ནང་ལུ་སྐྱ་ཐལ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་མའུསུ་གི་དེའི་གུར་དཔག་བྱེད་དེ་ངལ་འཚོ་སྟེ་བཞགཔ་ད་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ "hidden" དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཅོག་གཅིགཔ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་གི་ནང་དོན་ལུ་ མཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ སྦ་བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ ཚད་རིས་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་ དོངས་པོ་དང་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།


Toggle Master View

ཡིག་ཆ་ཨམ་དེ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ Switches between ཡིག་ཆ་ཨམ་དེ་ ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟོན་ནི་ཨམ་དང་ སྤྱིར་གཏང་སྟོན་ནི།

Icon

Toggle Master View

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་དབྱེ་རིམ་ནང་ལུ་ ཤུལ་མམ་ཡང་ན་ ཧེ་མམ་གྱི་འདི་ནང་ལུ་འཕྲལ་མགྱོགས་རང་མཆོངས་ཚུགས་པའི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།དབྱེ་རིམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ "Previous" དང་ "Next"མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

འཚོལ་ཞིབ་དེ་འཕྲོ་མཐད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ཨེབ་གཏང་འབད། ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གུརངོས་དཔར་དེ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཡང་བསྐྱར་འབད།

Icon

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

ཧེ་མམ།

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

ཧེ་མམ་གྱི་དངོས་པོ།

ཤུལ་མམ།

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigation icon, and then click an item category - for example, "Images".

Icon

ཤུལ་མམ་གྱི་དངོས་པོ།

ཤོག་གྲངས་

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


སྒྲོམ་ཐོ་འགོད་འབད།

Shows or hides the Navigator list.

Icon

ཐོ་འགོད་སྐྲོམ་ ཨོན་/ཨོཕ།

ནང་དོན་གྱི་མཐོང་སྣང་།

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon

ནང་དོན་གྱི་མཐོང་སྣང་སོར་བསྒྱུར་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་མགོ་ཡིག་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་ཡིག་ཚུ་ མགྱོགས་པ་རང་གོ་རིམ་སྲལ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ "Headings" ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་དབྲེ་རིམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ནང་དོན་མཐོང་སྣང་གི་ངོས་དཔར་དེ་ཨེབ་གཏང་འབད། ད་ནང་དོན་གྱི་འགོ་རིམ་སླར་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འདྲུད་-བཀོག་བཞག


དྲན་བསྐུལ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་དེ་ལུ་དརྣ་བསྐུལ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་དྲན་བསྐུལ་ལྔ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། དྲན་བསྐུལ་ཅིག་ནང་ལུ་མཆོངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་གྱི་ངོས་དཔར་དེ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཧེ་མམ་གྱི་དང་ ཡང་ན་ ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon

དྲན་བསྐུལ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

མགོ་ཡིག

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon

མགོ་ཡིག

མཇུག་ཡིག

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon

མཇུག་ཡིག

ཨེན་ཀོར་<->ཚིག་ཡིག

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon

ཨེན་ཀོར་<->ཚིག་ཡིག

ཐབས་ལམ་འདྲུད།

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

ངོས་དཔར་

ཐབས་ལམ་འདྲུད།

ཧའི་པར་ལིནཀི་སྦེ་ནང་ན་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་རྣམ་གྲངས་འདྲུད་དེ་བཀོག་བཞགཔ་ད་ལུ་ ཧའི་པར་ལིངཀི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ལམ་སྦེ་ནང་ན་བཙུགས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འདྲུད་ཞིནམ་ལས་བཞག་ཚུགས་པའི་ འབྲེལ་ལམ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་དེ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཚན་སྦེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། འབྱུང་ཁུངས་འདི་འགྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ལམ་དེ་གི་ནང་དོན་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ལག་ཐོག་ལས་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ - དུས་མཐུན་ - འབྲེལ་ལམ་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་རིས་དང་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ དེ་ལས་གཞི་བསྟུན་དང་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ལམ་ཚུ་གསར་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུགས།

འདྲ་བཤུས་སྦེ་ནང་ན་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུད་དེ་བཀོག་བཞག་སའི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུའབད་དེ་ཡོད་མི་རྣམ་གྲངས་དེ་ནང་ན་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་རིས་དང་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་དང་ དེ་ལས་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་གི་འདྲ་དཔར་དེ་འདྲུད་དེ་བཀོག་བཞག་མི་ཚུགས།

མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ།

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

༡-༡༠

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

མཐའ་ཐིག་གི་གནས་རིམ།

ལེའུ་ཡར།

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ལེའུ་ཡར།

ལེའུ་མར།

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

ལེའུ་མར།

གནས་རིམ་ཡར་བསྐྱེད་གཏང་།

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

གནས་རིམ་ཡར་བསྐྱེད་གཏང་།

གནས་རིམ་མར་ཕབ་འབད།

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

གནས་རིམ་མར་ཕབ་འབད།

ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ།

དེ་གིས་ ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་ནང་དོན་དེ་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་མིང་དེ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད། འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་ལུ་ད་ལྟོ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་འདི་མིང་ཚིག་ "active"་གིས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་་ཁོ་རའི་མིང་གི་ཤུལ་ལས་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་དེ་ལུ་ གཡས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས་ Display གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཞིནམ་ལས་དེ་ལས་ ཁྱོད་ར་སྟོན་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།