ལག་ཆས་ཚུ་

བརྡ་མཚོན་ཐོ་གཞུང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཀར་ཆ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ ཡང་ན་ ཕྱི་ཁའི་མན་ངག་འདི་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ཅིག་སྦེ་ནང་འདྲེན་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལས་རིམ་གྱི་ངོས་འདྲ་བ་འདི་བདེ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ལས་རིམ་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

བརྡ་མཚོན་གཞན་མི་ཚུ་

བརྡ་མཚོན་ཚུ་ ཌའི་ལོག་ མན་ངག་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་མཚོན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་མི་ འདི་ཁ་ཕྱེ།

མན་ངག་ནང་འདྲེན་འབད་

འ་ནི་བརྡ་བཀོད་དེ་གིས་མན་ངག་ཅིག་ནང་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

སྲོལ་སྒྲིག་འབད་

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

གདམ་ཁ་ཚུ།

བརྡ་བཀོད་འདི་གིས་སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།