སེལ་འཐུ་

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བརྡ་བཀོད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་སྐབས་དོན་གྱི་དཀར་ཆག་དེ་ཁ་ཕྱེ་ - གདམ་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ།

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་འགྲལ་བཤད་རྐྱབས་ད་ ངོས་དཔར་ནང་གི་ཡིག་གུ་ "a" འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་སོ་སོ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ས་གནས་འཛིན་མི་འདི་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ཁྱོད་རང་གིས་གདམ་ཁ་རྐྱབས་མི་ཡིག་འབྲུ་ག་ཅི་འབད་རུང་ཚབ་བཙུགས་བཏུབ།


ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ།

Icon

Acute accent

བརྗོད་གདངས་དྲག་པོ་དང་མཉམ་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲག་པོ་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚུགས།

Icon

Grave accent

སྒྲ་གདངས་ལྕི་བ་ (སྒྲ་གདངས་ལྕི་བ་)དང་མཉམ་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་ བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ སྒྲ་གདངས་ལྕི་བ་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚུགས།

Icon

Reverse Circumflex

འདི་གི་ལྟག་ལས་ རིམ་ལོག་སྒྲ་གདངས་རྟགས་("checkmark")དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་ བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Breve

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་བརྗོད་གདངས་སྒྲ་ཞན་པའི་རྟགས་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲ་ཞན་པའི་རྟགས་ <?> འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Icon

Circle

འདི་གི་ལྟག་ལས་ སྒོར་ཐིག་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ སྒོར་ཐིག་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Vector arrow

མཉམ་ཐིག་མདའ་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ མཉམ་ཐིག་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Tilde

རྣ་སྒྲ་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ རྣ་སྒྲའི་རྟགས་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Circumflex

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་སྒྲ་གདངས་མཐོ་དམན་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགསཔ་ཨིན། ("hat"). ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧེཊི་ <?> འདི་བརྡ་བཀོད་ཚུའི་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

Icon

Line above (bar)

ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་གི་ལྟག་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ ("bar")ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཕྲ་རིང་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Dot

འདི་གི་ལྟག་ལུ་ ཚག་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་<?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཚག་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Wide vector arrow

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱ་ཅན་མཉམ་ཐིག་གི་མདའ་རྟགས་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱ་ཅན་མཉམ་ཐིག་ འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Icon

Wide tilde

ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱ་ཅན་སྣ་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྟགས་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱ་ཅན་སྣ་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྟགས་ འདི་ཐད་ཀར་དུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Icon

Wide circumflex

རྒྱ་ཅན་སྒྲ་གདངས་མཐོ་དམན་གྱི་རྟགས་ ("hat") འདི་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱ་ཅན་ཧེཊི་ འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

Icon

Double dot

འདི་གི་ལྟག་ལུ་ ཚག་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཚག་ཅིག་ཐད་ཀར་དུ་ བཙུགས་བཏུབ།

Icon

Line over

Inserts a line over a placeholder. You can also type overline <?> in the Commands window. The line adjusts itself to correct length.

Icon

Line below

ས་གནས་འཛིན་མིའི་འོག་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ འོག་ཐིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Line through (overstrike)

འདི་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གྲལ་ཐིག་(ཚད་ལས་བརྒལ་འཐེན་ནི་)ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?>སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཚད་ལས་བརྒལ་འཐེན་ནི་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Triple dot

ས་གནས་འཛིན་མིའི་ལྟག་ལུ་ ཚག་གསུམ་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ ཌི་ཌི་ཌོཊི་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

Icon

Transparent

དྭངས་གསལ་ཡིག་འབྲུའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་འཛིཔན་མི་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཡིག་འབྲུ་འདི་གིས་ "a" གངམ་ཨིན་རུང་ བཀྲམ་སྟོན་མི་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ འཆར་སྣང་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚུགས།

ངོས་དཔར་

Bold font

རྒྱགས་པ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱགས་པ་ <?> འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་ཡང་རྐྱབས་ཚུགས།

ངོས་པར་

Italic font

ཨའིཊ་ལིཀ་རྩ་སྒྲིག་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཨའི་ཊཱལ་ <?> ཡང་ན་ ཨའི་ཊ་ལིཀ་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚུགས།

ངོས་པར་

Resize

ས་གནས་འཛིན་མི་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ཡིག་གཟུགས་ཚད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། ས་གནས་འཛིན་མི་དང་པ་འདི་ཡིག་གཟུགས་ཚད་(དཔེར་ན་ ༡༢)ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན་ དེ་ལས་གཉིས་པ་འདི་གི་ནང་ན་ཚིག་ཡིག་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་ལྡན་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་འདི་ཚུ་གི་བར་ན་བར་སྟོང་ཅིག་བཙུགས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་ཀར་དུ་ ཚད་ <?> <?> འདི་ བརྡ་བཀོད་ཚུའི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་ཡང་འབད་ཚུགས།

ངོས་པར་

Change font

ས་གནས་འཛིན་མི་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་གཟུགས་དབྱེ་བ་སོར་ནི་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། སྲོལ་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ སི་རིཕ་ སཱནསི་ ཡངན་ གཏན་བཟོས་ནང་ལས་མིང་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་འཛིན་མི་དང་པམ་གྱི་ཚབ་མ་བཙུགས། དེ་ལས་ས་གནས་འཛིན་མི་གཉིས་པམ་འདི་ ཚིག་ཡིག་གི་ཐོག་ལས་ ཚབ་མ་བཙུགས། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ <?> <?> སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་བཏུབ།

ཚོས་གཞི་ བརྡ་བཀོད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཚོས་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ། ཚོས་གཞི་ ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ ཚོས་གཞི་མིང་(འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཚོས་གཞི་ དཀའཔོ་ གནགཔོ་ སྔོ་ལྗང་ དམར་སྨུག་ དམརཔོ་ ཧོནམ་ ལྗང་ཁུ་ དང་ སེརཔོ་) དེ་ལས་མན་ངག་ ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་ཡིག་འབྲུའི་འབྱུང་རིམ་ ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཨིན་པུཊི་ ཚོས་གཞི་ལྗང་ཁུ་ ཚད་ ༢༠ a འདི་ ལྗང་ཁུ་ཡིག་གུ་ "a" ཡིག་གཟུགས་ཚད་ ༢༠་ དང་གཅིག་ཁར་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུངམ་ཨིན།

ཨེན་རྒྱགས་པ་ དང་ ཨེན་ཨའི་ཊ་ལོཀ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་གིས་ མན་ངག་ཆ་ཤས་ཚུའི་རྒྱགས་པ་ཡང་ན་ཨའི་ཊ་ལོཀ་སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨའི་ཊ་ལིཀ་ཚུ་ མན་ངག་ 5 x + 3=28 ནང་གི་ x ལས་ ཨེན་ཨའི་ཊ་ལོཀ་ འདི་ 5 ཨེན་ཨའི་ཊ་ལོཀ་ x + 3=28 བཟུམ་སྦེ་ x གི་གདོང་ཁར་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ཐོག་ རྩ བསྐྲད་གཏང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" དང་ "vec" ལུ་གཏན་བཟོས་ཀྱི་ཚད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུའི་རྒྱ་ཚད་དང་རིང་ཚད་འདི་བརྡ་མཚོན་རིངམ་ཅིག་གུ་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་སྐབས་བདེ་སྒྲིག་འབད་མི་བཏུབ།


ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་ n, +n, -n, *n དང་ /n , n འདི་ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་ཨིན་སར་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། འ་ནི་ཐབས་ལམ་འདི་ མན་ངག་གི་གཞི་རྟེན་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་སྐབས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་ཨིན། བརྡ་བཀོད་ size +n དང་ ཚད་ -n བསྒྱུར་བཅོས་ས་ཚིགས་ཚད་ དང་ ཚད་ *n དང་ ཚད་ /n འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་གིས་སྦེ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ བརྡ་བཀོད་ ཚད་ *1.17 འདི་གིས་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་གི་ཚད་འདི་ 17% ཏག་ཏག་སྦེ་ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ད་ལྟོའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་བར་སྟོང་ཚུ་དགོཔ་ཨིན་དྲན་དགོ ས་གནས་འཛིན་མི་གི་ཚབ་ལུ་གཏན་བཟོས་ཀྱི་གནས་གོང་དང་གཅིག་ཁར་འབད་མི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ འ་ནི་འདི་དམིགས་བསལ་གྱིས་བདེན་པ་ཨིན།


LibreOfficeMathནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ གུག་ཤད་དང་སྡེ་ཚན་བཟོ་བ་ལུ་ བལྟ།

ཁྱད་ཆོས་ཚུ་, ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་བསྒྱུར་གྲངས་ཚུ་ དང་ ཚད་འཇལ་ནི་ སྐོར་གྱི་བརྡ་དོན་གྱིས་ ཁྱོད་ལུ་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ནུས་ཅན་སྦེ་གཞི་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།