ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ན་བཞག

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་ འོག་ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ་འོག་ཐིག་འདི་རྨ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི།

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ངོས་དཔར་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གཡོན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་གུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད།

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

ངོས་དཔར་

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཡར་འཕར་འབད།

སེལ་འཐབ་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ བར་སྟོང་ཚུ་ ཡར་འཕར་འབད་ནི་ལུ་ཡར་འཕར་བར་སྟོང་བཞག་ནིའི་ ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ ཡར་འཕར་འབད།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་མར་ཕབ་འབད།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལས་ དོན་མཚམས་བར་སྟོང་འདི་ མར་ཕབབ་འབད་ནི་ལུ་ བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཀྱི་ངོས་དཔར་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ མར་ཕབ་འབད།

འགོ་ཚག་ཚུ་ ཨཱོན་/ཨོཕ

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལུ་ འགོ་ཚག་གི་ས་ཚིགས་ཚུ་ འགན་སྤྲོད་དང་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འགོ་ཚག་ ཨཱོན/ཨོཕ།

ཡིག་འབྲུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཡིག་འབྲུ།

དོན་མཚམས།

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon

དོན་མཚམས།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དོ།

Specifies the horizontal direction of the text.

ངོས་དཔར།

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

མགོ་ལས་ གཤམ་ཚུན་ཚོད་ ཚིག་ཡིག་གཡོག་བཀོལ་དོ

Specifies the vertical direction of the text.

ངོས་དཔར

མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས།

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.