ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ།

LibreOffice དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་རིམ་སྒྲིག་འདི་སྤྱི་མཐོང་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་འདི་ LibreOffice གློག་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་འཐོབ་ཚུགས་

སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་བ།

བཤུད་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐུན་མོང་གི་བརྡ་བཀོད་ཚུ།

པར་རིས་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

བཤུད་དབྱེ་སེལ་འབད་མི་ཕྲ་རིང་།

In དབྱེ་སེལ་འབད་མི་བཤུད་ དབྱེ་སེལ་འབད་མི་བཤུད་ཀྱི་ ལག་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མི་འདི་ སྟོན།

གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་མཐོང་སྣང་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ གདམ་ཁ་ཚུ་དང་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་མི་ནང་ཡོད།

བཤུད་མཐོང་སྣང་ཕྲ་རིང་།

བཤུད་བརྙན་ཕྲ་རིང་འདི་བཤུད་དབྱེ་སེལ་འབད་མི་ མཐོང་སྣང་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Table Bar

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་འདི་གི་ནང་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ འདི་བྱུངམ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ན་བཞག

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

ས་ཚིགས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་མང་དབྱིབས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་ཚེ་དང་ ས་ཚིགས་ཞུན་དག་འབད་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་བསྒང་ལུ་ ས་ཚིགས་ཞུན་དག་འབད་ཕྲ་རིང་འབྱུངམ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུའི་ཕྲ་རིང་།

གདམ་ཁའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ , སྟོན་- ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ - གདམ་ཁ་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།.

ཚོས་གཞི་ཕྲ་རིང་།

གིས་ཚོས་གཞི་ཕྲ་རིང་འདི་སྟོན་ནི་དང་སྦཝ་ཨིན། བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚོས་གཞི་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ - མངའ་ཁོངས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཚོས་གཞི་གུ་ཨེབ་གཏང་།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཌའི་ལོག་སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས།

༣ཌི་-སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་

༣ཌི་-སྒྲིག་སྟངས་ལག་ཆས་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ༣ཌི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Fontwork

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གིས་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

བཙུགས།

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.