དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་གསལ་སྟོན་ཚུ།

སྔོན་སྒྲིག་དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

 1. LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་གི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་ - དཔར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

ད་ལྟོའི་གསལ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་དཔར་འཕྲུལ་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་དོ།

 1. ཡིག་སྣོད་-དཔར་བསྐྲུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 2. Click the LibreOffice Impress or the Options tab page, and then select the printer options.

  འ་ནི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གིས་ད་ལྟོའི་དཔར་བསྐྲུན་ལས་གཡོག་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - གདམ་ཁ་ཚུ་ - LibreOffice ཨིམ་པེརེསི་ -དཔར་བསྐྲུན་ནང་སྔོན་སྒྲིག་དཔར་འཕྲུལ་གདམ་ཁ་ཚུ་ཟུར་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

བཀྲམ་ཤོག་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དོ་

 1. ཡིག་སྣོད་-དཔར་བསྐྲུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 2. On the General tab page of the Print dialog, select the "Handouts" entry from the Document listbox.

 3. Select the number of slides to print per page of paper.

བཀྲམ་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ དཔར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

 1. བཀྲམ་ཤོག་མཆོང་ལྡེ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. བཙུགས་ - ཤོག་གྲངས་ འདི་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཌའི་ལོག་སྒྲོམ་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. བཀྲམ་ཤོག་གི་་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚིག་ཡིག་གཉིས་བཙུག་ནི་གི་དོན་ལས་དྲན་འཛིན་དང་བཀྲམ་ཤོག་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་དེ་ལས་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་བཙུགས། བཀྲམ་ཤོག་ཤོག་གྲངས་ལུ་ཨང་བཏགས་དགོ་པ་ཅིན་Page numberསྒྲོམ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད། ཁྱོད་རའི་མགོ་ཡིག་ཚིག་ཡིག་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ མགོ་ཡིག་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།

 5. ཆ་མཉམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།།

  The fields in the master handout view on screen are not updated, but the text that you entered will be printed.

བཀྲམ་ཤོག་ ཡངན་ དྲན་འཛིན་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

 1. ཡིག་སྣོད་-དཔར་བསྐྲུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 2. Click the Document listbox and select the type of contents to print.

 3. Select Handouts or Notes and select the number of slides to print on each page of paper.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

དོ་རུང་ར་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ཨང་གུ་ཡོད་པའི་བཤུད་བརྙན་སྒྲིག་བཀོད་གཞན་མི་ཅིག་དགོ་པ་ཅིན་ བཀྲམ་ཤོག་མཐོང་སྣང་གུ་ལུ་ བཤུད་བརྙན་འདི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་ལག་ལེན་འཐབ།


བཤུད་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. བཤུད་བརྙན་དབྱེ་སེལ་འབད་མི་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 2. སོར་ལྡེ་བཀག་བཞག་ཞིནམ་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་བཤུད་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཡིག་སྣོད་-དཔར་བསྐྲུན་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

 4. In the Range and copies area, click Slides.

 5. དཔར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་མནོ་མི་བཤུད་བརྙན་ཨང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བཏུབ་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།