བང་རིམ་སོ་སོ་ལུ་དངོས་པོ་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབད་དོ།

LibreOffice ཌྲོ་རྒྱབ་སྐྱོར་བང་རིམ་ཚུ་ནང་པར་རིས་ཚུ།

  1. དངོས་པོའི་མཐའམ་རིབ་སྟོན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་འཆང་བཞག

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ལུ་བང་རིམ་གྱི་མིང་མཆོང་ལྡེ་ལུ་དངོས་པོ་འདྲུད།

  3. དངོས་པོ་གཏང་།

བང་རིམ་ཚུའི་སྐོར་ལས།

བང་རིམ་ཚུ་བཙུགས་དོ།

བང་རིམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།