བཤུད་རྒྱབ་གཞི་བཀང་ནི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།l

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་བཤུད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཡང་ན་ད་ལྟོའི་བཤུད་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་བཀང་ནི་ཡང་ན་རྒྱབ་གཞི་ཚོས་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། རྒྱབ་གཞི་བཀང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་རིས་གྲིབ་མདངས་དང་སྟེགས་རིས་ཡང་ན་བིཊི་མེཔ་གཟུགས་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

If you want to change the background fill for all of the slides, choose View - Master Slide. To change the background fill of a single slide, choose View - Normal.

བཤུད་རྒྱབ་གཞིའི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི་དང་སྟེགས་རིས་ཡང་ན་ཐིག་རིས་གྲིབ་མདངས་དཔེ་གཞི་ལག་ལེན་འབཐ་ནི་ལུ།

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. བཀང་ནིའི་ མངའ་ཁོངས་ ནང་ འོག་ལས་གཅིག་འབད་:

  ཚོས་གཞི་ སུལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ཚོས་གཞི་ཨེབ་གཏང་།

  སྟེགས་རིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་སྟེགས་རིས་བཟོ་རྣམ་ཨེབ་གཏང་།

  ཐིག་རིས་གྲིབ་མདངས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་,ཐོ་ཡིག་ནང་ཐིག་རིས་གྲིབ་མདངས་བཟོ་རྣམ་ཨེབ་གཏང་།

 3. བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

བཤུད་རྒྱབ་གཞིའི་དོན་ལུ་གཟུགས་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་ཧྲིལ་བུ་བཤུད་རྒྱབ་གཞི་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཚུགས་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུགས་བརྙན་འདི་གིས་དཔེ་གཞི་རྒྱབ་གཞི་བཟོ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཊ་ཡིལ་འབད་ཚུགས།

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. བཀང་ནིའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ བིཊི་མེཔ་སེལ་འཐུ་འབཐ་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་གཏང་།

  དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

  ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་རྒྱབ་གཞིའི་དོན་ལུ་སྲོལ་སྒྲིག་གཟུགས་བརྙན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཤོག་ལེབ་གཞི་སྒྲིག་ ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ - མངའ་ཁོངས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།བིཊི་མེཔ་ཚུའི་ མཆོང་ལྡེ་ ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ ཕྱིར་འདྲེན་ཨེབ་གཏང་།.ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་ཨིན་མི་གཟུགས་བརྙན་ག་ཡོད་འཚོལ་ཞིནམ་དང་ ཁ་ཕྱེ་ཨེབ་གཏང་།.ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱབ་གཞི་མཆོང་ལྡེ་ལུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་འདྲེན་འབཐ་ཡོད་པའི་ གཟུགས་བརྙན་འདི་ བིཊི་མེཔ་ ཐོ་ཡིག་ནང་འོང་།


 3. འོག་གི་ནང་ལས་གཅིག་འབད་:

  གཟུགས་བརྙན་ཧྲིལ་བུ་རྒྱབ་གཞི་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་གནས་ས་ མངའ་ཁོངས་ནང་ ཊ་ཡིལ་ དཔྱད་སྒྲོམ་བསལ་ཞིནམ་དང་དེ་ལས་ རང་བཞིན་ཚུད་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་འབད།.

  གཟུགས་བརྙན་འདི་རྒྱབ་གཞི་གུ་ཊ་ཡིལ་འབད་ནི་ལུ་ཊ་ཡིལ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དོན་ལུ་, and set the པར་ལེན་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་, ཚད་, གནས་ས་ གཞི་སྒརིག་འབད།

 4. བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་།.

འ་ནི་ལེགས་བཅོས་འདི་ད་ལྟོའི་གསལ་སྟོན་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ནུས་ཅན་ཨིན།

To save a new master slide as a template

 1. Choose View - Master Slide to change to the master slide.

 2. Choose Slide - Properties to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.

 3. མཐོང་སྣང་ཨམ་ཁ་བསྡམས་ནི་ལུ་ མཐོང་སྣང་ - སྤྱིར་གཏང་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. ཊེམ་པེལེཊི་གི་དོན་ལུ་མིང་བཙུགས། "ངེའི་ཊེམ་པེལེཊིསི་" ལས་དབྱེ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད། བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Now you can use the Templates window to open a new presentation based on your new template.