ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

ཚིག་ཡིག་གཅིག་ཁར་མ་བཀང་མི་ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ཡོད་མི་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱངམ་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།