དཔར་བསྐྲུན།

ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ནང་འཁོད་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Print.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The print settings defined on this tab page apply to all subsequent print jobs, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


ནང་དོན་ཚུ།

ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ཚུ་ག་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་རིས་ཚུ་དང་དངོས་པོ་ཚུ།

Specifies whether the graphics of your text document are printed.

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Specifies whether the form control fields of the text document are printed.

ཡིག་འབྲུའི་རྒྱབ་གཞི།

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page - Background) in the printed document.

གནགཔོ་དཔར་བསྐྲུན་འབད།

Specifies whether to always print text in black.

གསང་བའི་ཚིག་ཡིག།

Enable this option to print text that is marked as hidden. The following hidden text is printed: text that is formatted as hidden by Format - Character - Font Effects - Hidden, and the text fields Hidden text and Hidden paragraphs.

ཚིག་ཡིག་ས་གནས་འཛིན་མི་ཚུ།

Enable this option to print text placeholders. Disable this option to leave the text placeholders blank in the printout.Text placeholders are fields.

ཤོག་ལེབ་ཚུ།

སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལས་དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གོ་རིམ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ (ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལས་མེན་)

Specifies whether to print all left (even numbered) pages of the document.

གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ (ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལས་མེན་)

Specifies whether to print all right (odd numbered) pages of the document.

དེབ་ཆུང་།

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀེ་ཀེ་གུ་ཡར་ཕྲང་ནང་ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ དེབ་ཆུང་ནང་གི་ཕྱོགས་རྒྱབ་འགལ་གཉིསཔོ་འདི་ཤུལ་མམ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤུལ་ལས་ཤོག་ལེབ་གོ་སྒྲིག་འབད་མ་དགོ་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལས་དེབ་ཆུང་ཧྲིལ་བུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་ངོ་རྐྱང་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་ གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་གདོང་ཤོག་ཚུ་དང་པ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འདི་གིས་ནུས་པ་འདི་ཐོབ་ཚུགས་ དེ་ལས་ལོག་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་ནང་བརྩེགས་ཕུང་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་རྒྱབ་ཤོག་ཚུ་ཆ་མཉམ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Right to left

Check to print the pages of the brochure in the correct order for a right-to-left script.

ནང་དོན་ཚུ།

Specifies whether comments in your document are printed.

གཞན།

རང་བཞིན་གྱིས་བཙུགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད།

སུ་ཆིཆ་ཨོན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ཨ་ནི་འདི་དརག་ཤོས་ཨིན། དཔེར་ན་: ཀི་དེབ་ནང་ལེའུའི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་ཡ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཧེ་མའི་ལེའུའི་འདི་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་གུ་མཇུག་བསདུཝ་ཨིན། LibreOffice འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཨ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གིས་ཆ་ཅན་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་མི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལས་ཤོག་སྣོད།

For printers with multiple trays, the "Paper tray from printer settings" option specifies whether the paper tray used is specified by the system settings of the printer.

དཔར་འཕྲིན།

ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིག་གུ་དཔར་འཕྲིན་མཉེན་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ལས་ཐད་ཀར་དུ་དཔར་འཕྲིན་བཏང་ནིའི་རེ་སྨོན་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་པའི་དཔར་འཕྲིན་མ་འཕྲུལ་སེལ་འཐུ་འབད།