འགྲུལ་ལམ་ཚུ།

This section contains the default paths to important folders in LibreOffice. These paths can be edited by the user.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


LibreOffice གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འགྲུལ་ལམ་ཚུ།

To modify an entry in this list, click the entry and click Edit. You can also double click the entry.

སྔོན་སྒྲིག

སྔོན་སྒྲིག་ཨེབ་རྟ་འིད་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྔ་གོང་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འགྲུལ་ལམ་ཚུ་སླར་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Edit

སེལ་འཐུའི་འགྲུལ་ལམ་ ཡང་ན་ཞུན་དག་འགྲུལ་ལམ་ཚུའི་ ཌའི་ལོག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་བ་གི་ཀེར་ཐིག་ནང་ ཕྲ་རིང་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་མཱའུསི་གཅིག་ཁར་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་བར་ན་དབྱེ་བྱེད་སཔོ་བཤུད་འབད་བའི་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

འོག་གི་འགྲུལ་ལམ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ LibreOffice གཞི་བཙུག་འབད་ཡོད་པའི་སྣོད་ཐོའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ རུབ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྣོད་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འགྲུལ་ལམ་ཚུ་མ་སྟོན་མས། ལག་ལེན་པ་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་གནས་སྡུད་འདི་ {user} སྣོད་ཐོའི་ནང་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་པའི་སྣོད་ཐོ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད།

དབྱེ་བ།

འགྲུལ་ལམ།

འགྲེལ་བཤད།

ངེའི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གི་སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་ཆའི་སྣོད་འཛིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་དང་པ་རང་ཁ་ཕྱེ་ ཡང་ན་ ཌའི་ལོག་ སྲུངས་ བོད་བརྡ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྣོད་འཛིན་འདི་མཐོང་ཚུགས།

རང་བཞིན་བདེན་པ་

སྣོད་འཛིན་དེ་གིས་ ཁྱོད་རའི་རང་བཞིན་བདེན་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་

སྣོད་འཛིན་དེ་གིས་ཁྱོད་རའི་ རང་བཞིན་བདེན་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

སྟོན་ཁང་།

སྣོད་འཛིན་འདི་གི་ནང་ལུ་ སྟོན་ཁང་གསརཔ་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད།

ཚད་རིས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་རིས་དངོས་པོ་སྲུང་བཞག་ནི་ ཡང་ན་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོག་འདི་དང་པ་བོད་བརྡ་འབདཝ་ད་སྣོད་འཛིན་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་་ཨིན།

རྒྱབ་ཐག་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་ཚུ་ནཱ་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་འདི་ཡོད།

ཊེམ་པེལེཊིསི།

སྣོད་འཛིན་འདི་གི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཊེམ་པེལེཊི་འདི་གསོག་འཇོག་འབད་བཏུབ་ཨིན།

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ།

འ་ནི་འདི་LibreOfficeགིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་བཙུག་ས་ཨིན།

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.