ཡོངས་ཁྱབ།

ཡོངས་ཁྱབ་ དབྱེ་ཚན་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose - Load/Save - General.


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


མངོན་གསལ།

མངོན་གསལ་ལག་ལེན་པ་-ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

ཡིག་ཆ་གཅིག་ཁར་ཡིག་ཆ་ནང་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་མངོན་གསལ་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་གཅིག་ཁར་མངོན་གསལ་ལག་ལེན་པ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ འོག་གི་ལག་ལེན་པ་-དམིགས་བསལ་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན་:

གདམ་ཁ་འདི་རྟགས་བཀལ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་འོག་གི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ཁར་ཨ་རྟག་རང་མངོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མངོན་གསལ་ལག་ལེན་པ་-ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

སྲུངས།

ཡིག་ཆ་ཚུ་རང་བཞི་གྱིས་སྲུང་བཞག་འབད་དོ།

སྲུང་བཞག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཡིག་ཆའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཞུན་དག་རྐྱབས།

ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ཌའི་ལོག་ཨ་རྟག་རང་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་ གསལ་བཀོད་ འབདཝ་ཨིན།

ཨ་རྟག་རང་རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ནམ་རང་འབད་རུང་ཡིག་ཆ་སྲུངམ་ད་རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་བཟུམ་སྦེ་ཡིག་ཆ་གི་ཧེ་མའི་ཐོན་རིམ་འདི་སྲུང་བཞགཔ་ཨིན། དུས་ཨ་རྟག་རང་ LibreOffice འདི་གིས་རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་ ཧེ་མའི་རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་འདི་ཚབ་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། རྒྱབ་ཐག་འདྲ་བཤུས་འདི་ལུ་རྒྱ་བསྐྱེད་བེཀ་ཐོབ་ཨིན་

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

རང་བཞིན་སླར་གསོ་བརྡ་དོན་རེ་རེ་སྲུངས།

LibreOffice འདི་གིས་ བརྡབ་འཁྲུག་གི་གནད་དོན་ནང་ཁ་ཕྱེ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་སོར་ཆུད་འབད་ནི་ལུ་ དགོ་པའི་བརྡ་དོན་སྲུངམ་ཨིནམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲུང་ནིའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་བར་མཚམས་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

སྐར་མ་ཚུ།

རང་བཞིན་སླར་གསོ་གདམ་ཁའི་དོན་ལུ་སྐར་མ་ཚུ་ནང་བར་མཚམས་ཆུ་ཚོད་གསལ་བཀོད་འབད་དོ།

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Save URLs relative to file system

གདམ་ཁ་འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ཨིན་ཊར་ནེཏི་གུ་དང་ ཡིག་སྣོད་རིམ་ལུགས་ནང་ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཨེསི་གི་འབྲེལ་བའི་ཁ་བྱང་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། འབྲེལ་བའི་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་འདི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་གཞི་བསྟུན་ཡིག་ཆ་གཉིས་ཆ་རང་འདྲེན་འཕྲུལ་གཅིག་པ་གུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་སྲིད་པ་ཨིན།

འབྲེལ་བའི་ཁ་བྱང་འདི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གནས་ཡོད་མི་ནང་སྣོད་ཐོ་ལས་ཨ་རྟག་རང་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱད་པར་ནང་ ཡང་དག་པའི་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་འདི་ཨ་རྟག་རང་རྩ་བའི་སྣོད་ཐོ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གིས་འབྲེལ་བའི་དང་ཡང་དག་གཞི་བསྟུན་འབད་ནིའི་བར་ན་ཚིག་སྦྱོར་ནང་འགྲེམས་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་:

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

ཡིག་སྣོད་རིམ་ལུགས།

ཨིན་ཊར་ནེཊི།

འབྲེལ་བའི།

../images/img.jpg

../images/img.jpg

ཡང་དག

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་འདི་གིས་ཨ་རྟག་རང་ཡང་དག་འགརུལ་ལམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཆ་འདི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ LibreOffice འདི་གིས་ འོས་ལྡན་གྱི་དཔྱད་སྒྲོམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་འབྲེལ་བའི་འགརུལ་ལམ་བཙུགས་འོང་།


ཡིག་སྣོད་རིམ་ལུགས་ནང་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཨེསི་གི་འབྲེལ་བ་སྲུངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Save URLs relative to internet

ཨིན་ཊར་ནེཊི་ནང་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ཨེསི་གི་ འབྲེལ་བ་སྲུངས་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

Default file format and ODF settings

ODF format version

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

ཁ་ཕྱེ་ཡིག་ཆ་ ཡང་ན་ སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྲུང་བཞག་མ་འབདཝ་ད་ཉེན་བརྡ་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཆས་ཚུ་-གདམ་ཁ་ཚུ་-མངོན་གསལ་/སྲུངས་-ཡོངས་ཁྱབ་ནང་སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་བཟུམ་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ཡིག་ཆ་མེན་མི་རྩ་སྒྲིག་ནང་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེན་བརྡའི་འཕྲིན་དོན་ཐོབ་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

འདྲ་མིན་སན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ག་འདི་སངོན་སྒྲིག་བཟུམ་སྦེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་ན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་མའི་ཀོརོ་སོཕཏི་ཨོ་ཕིསི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་བརྗེ་སོར་འབད་བ་ཅིན་ དཔེར་ན་ LibreOffice འདི་གིས་སྔོན་སྒྲིག་བཟུམ་སྦེ་མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨོ་ཕིསི་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནཱ་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འོང་།

ཡིག་ཆའི་དབྱེ་བ།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་སྣོད་རྩ་སྒྲིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་མིའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆའི་དབྱེ་བ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Always save as

གཡོན་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་དཔར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་ཡིག་སནོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་བཟུམ་སྦེ་ག་དེ་འབད་སྲུང་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་ན་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཌའི་ལོག་བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་ནི་ནང་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་གཞན་མི་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.