འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་ནང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནད་སྡུད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་པར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྲ་རིང་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ཡིག་ཆ་་ཅིག་གི་མཇུག་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་ཐོ་ནང་འཁོད་ལུ་སྤོ་ནི་དང་ དེ་ལས་གཞན་བཙུགས་ནི་དང་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་བཀོག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་རྣམ་པ་ ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། གནད་སྡུད་འདི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་སྲུང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་གནས་སོར་གཏངམ་ཨིན། འགྲུལ་བསྐྱོད་རྣམ་པ་ཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་དང་ཚགས་མ་དེ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་ལས་འགན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་ཁ་སྐོང་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚད་འཛིན་ལེ་ཤ་ ཕྲ་རིང་གུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་གི་ངོས་པར་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་འབྲི་ཤོག་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགས། བཀོད་སྒྲིག་མཐོང་སྣང་འབྲི་ཤོག་གི་ནང་ན་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཕྲ་རིང་འཐོབ་མི་ཚུགས། དེ་མ་ཚད་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་ལུ་ཡང་བལྟ།


ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་སེལ་དང་ལས་འགན་ཚུ་བཙགས་པའི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་མཐོང་སྣང་ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས། ཐིག་ཁྲམ་ངོ་མ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད།

ད་ལྟོའི་དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ་ ཡང་ན་ ཚགས་མ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དང་བཅས་སྲུངས་ཡི། ཚགས་མ་འདི་སྲུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ གུ་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ ཕྲ་རིང་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་འོང་། ཡིག་ཆ་ནང་དབྱེ་སེལ་དང་བཙགས་ནིའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ རྒྱུ་དངོས་རྣམ་པ་ཚུ་ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ཡང་རིམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། ( རྒྱུ་དངོས་རྣམ་པ་ - གནད་སྡུད་ - རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ Sort དང་ ཚགས་མ་ གདམས་)།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

f an SQL statement is the basis for a form (see Form Properties - tab Data - Data Source), then the filter and sort functions are only available when the SQL statement refers to only one table and is not written in the native SQL mode.


དྲན་ཐོ་ཡང་དག

ད་ལྟོའི་དྲན་ཐོ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ཆ་མཉམ་དྲན་ཐོ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཨང་གྲངས་བཙུགས།

དྲན་ཐོ་དང་པམ།

ངོས་པར་

གིས་ཁྱོད་དྲན་ཐོ་དང་པམ་ནང་འབགཔཨིན།

ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ།

ངོས་པར་

གིས་ཁྱོད་ ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་ཤུལ་མམ།

ངོས་པར་

གིས་ ཁྱོད་ཤུལ་མམ་གྱི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ།

ངོས་པར་

གིས་ ཁྱོད་མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ལུ་འབགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་སྲུངས།

ངོས་པར་

གིས་ གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད་གསརཔ་ཅིག་སྲུངམ་ཨིན། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་་ནང་ལུ་ ཐོ་འགོད་འབད་ཡི།

འབད་བཤོལ་:གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད།

ངོས་པར་

གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནད་སྡུད་ཐོ་འགོད་འབད་བཤོལ་བཅུགཔ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་གསརཔ།

ངོས་པར་

དྲན་ཐོ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་ཐོ་བཏོན་གཏང་།

ངོས་པར་

གིས་ དྲན་ཐོ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། དེ་བཏོན་མ་གཏང་པའི་ཧེ་མ་ འདྲི་དཔྱད་ངེས་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཡང་སེལ་འབད།

བཀྲམ་སྟོན་འབད་འོད་པའི་གནད་སྡུད་ ཡང་སེལ་འབདཝ་ཨིན། སྣ་མང་-ལག་ལེན་པའི་མཐའ་འཁོར་ནང་ གནད་སྡུད་ཡང་སེལ་འབད་མི་འདི་ ཡོད་བཞིན་འབད་སྡོད་འོང་།

ངོས་དཔར།

ཡང་སེལ་འབད།

དྲན་ཐོ་འཚོལ་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་དང་འབྲི་ཤོག་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ དམིགས་བསལ་བེ་ལུསི་གི་དོན་ལུ་ འབྲི་ཤོག་ ཡང་ན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་དང་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

ངོས་དཔར་

དྲན་ཐོ་འཚོལ།

ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་ (A-Z)་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡར་འཛེགས་གོ་རིམ་ནང་ལུ་(0-9) དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

མར་འབབ་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའང་གོ་རིམ་(Z-A)ནང་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་མར་བབ་གོ་རིམ་ནང་ (9-0) སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མར་འབབ་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

རང་བཞིན་ཚགས་མ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གི་ནང་དོན་ལུ་བརྟེན་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་བཙགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རང་བཞིན་ཚགས་མ།

འབྲི་ཤོག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཚགས་མ་

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཚད་ཀྱིས་ མཐོང་ཚུགས་པའི་གནད་སྡུད་འདི་བཙག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་སར་བར་འདི་ལུ་ནུས་པ་སྤེལཝ་ཨིན།

ངོས་པར་

འབྲི་ཤོག་ལུ་བརྟེན་པའི་ཚགས་མ་

དབྱེ་སེལ་འབད་

གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྤེལ་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་ཁྱད་ཚད་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

དབྱེ་སེལ་གོ་རིམ།

Reset Filter/Sorting

ཚགས་མའི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིནམ་དང་ ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ དྲན་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་ཚུ།

Reset Filter/Sorting

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་

འབྲི་ཤོག་མཐོང་སྣང་ནང་ཨིན་པའི་སྐབས་ ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་བཟུམ་གྱི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ལས་འགན་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲི་ཤོག་ལྟག་གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་འོང་།

ངོས་དཔར།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་སྦེ་

ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མཐོང་སྣང་བཙགས་ཡོད་མི་དང་མ་བཙག་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་པར་

ཚགས་མ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་