སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་འདི་ ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ་གཅིག་ཁར་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ LibreOffice ཊེམ་པེལེཊི་གུ་བརྟེན་པའི་ཡིག་ཆ་སྟོངམ་འབྱུངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་དང་ལེགས་བཅོས་ཡང་ན་འ་ནི་ཊེམ་པེལེཊི་ཚབ་བཙུགས་ཚུགས་དེ་འབདཝ་ལས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་འདི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཡང་ན་གཞན་མི་ནང་དོན་ཚུ་ནང་ན་ཡོདཔ་ཨིན།

སྔོན་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་LibreOffice ཚད་གཞི་རེ་རེའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཊེམ་པེལེཊི་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས། འོག་གི་འདི་གིས་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་ག་དེ་སྦེ་འཕྲོ་མཐུད་ནི་ཨིན་ན་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཨིན།


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

སྲོལ་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱི་སྲོལ་སྒྲིག་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད།

ཊེམ་པེལེཊི་སྣོད་འཛིན་ནང་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུ།

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.