རྩ་སྒྲིག་ཚོན་གཏང་ནིའི་སྤྱིར་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་ཚོན་གཏང་ནིའི་པྱིར་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ཡང་ན་ དངོས་པོ་ལས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་ དང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ གཞན་མི་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ཡང་ན་དངོས་པོ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

In Calc, the Clone Formatting tool only applies to cell formatting.


  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ག་གི་རྩ་སྒྲིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་ཨིན་མི་འདི་དངོས་པོ་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད།

  1. ཚད་ལྡན་་ཕྲ་རིང་གུ་, ཚོན་གཏང་ནིའི་སྤྱིར་ ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་།

    འོད་རྟགས་འདི་ཚོན་རྡོཔ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

    ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

    ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་ཚོན་གཏང་ནིའི་པྱིར་ ངོས་དཔར་ ངོས་དཔར་འདི་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་། ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ཆ་མཉམ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ངོས་དཔར་འདི་ལོག་ཨེབ་གཏང་།


  2. ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་དངོས་པོ་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡང་ན་ཨེབ་གཏང་།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

By default only the character formatting is copied ; to include paragraph formatting, hold down when you click. To copy only the paragraph formatting, hold down +Shift when you click.


The paragraph formats are the formats applied to the whole paragraph. The character formats are those applied to a portion of the paragraph. For example, if you apply the bold format to a whole paragraph the bold format is a paragraph format. Then if you unbold a portion of this paragraph, the bold format is still a paragraph format but the portion you unbold has a "not bold" character format.

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གིས་ རྩ་སྒྲིག་གི་པྱིར་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབ་ཨིན་:

སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དབྱེ་བ།

བརྡ་བཀོད།

ག་ནི་ཡང་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ དེ་འབདཝ་ད་འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་དོན་མཚམས་ནང་ལུ་ཡོད།

ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་ཁ་ཕྱོགས་ནང་ཡིག་འབྲུ་ཤུལ་མམ་གྱི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཡིག་འབྲུ་དང་ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད།

ཡིག་འབྲུ་ནང་ན་ཡོད་མི་དོན་མཚམས་དང་མཇུག་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་གི་རྩ་སྒྲིག་འདར་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་ཁྲམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད།

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད།

རྩ་སྒྲིག་-ཚད་རིས་ཚུ་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་-དངོས་པོ་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ཚུ་ནང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དངོས་པོའི་རྩ་སྒྲིག་འདར་བཤུས་འབདཝ་ཨིན། དངོས་པོའི་ནང་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ཚད་ གནས་ས་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་དང་མེ་ཀོརོསི་འདྲ་བཤུས་མ་བརྐྱབ།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད།

རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ།

པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཆ་མཉམ་འདར་བཤུས་འབདཝ་ཨིན། ཨིམ་པེརེསི་དང་ཌྲོ་ནང་ དངོས་པོ་གི་ཚིག་ཡིག་ནང་དོན་ཚུ་ཡང་འདྲ་བཤུས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Text within Calc cells is selected

རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ།

རྩོམ་འབྲི་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་འདི་ཡོད།

རྩ་སྒྲིག་-ཐིག་ཁྲམ་ཌའི་ལོག་ནང་ཐིག་ཁྲམ་ ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་དང་རྒྱབ་གཞིའི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན། དོན་མཚམས་དང་ཡིག་འབྲུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཡང་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཡོད།

ཀེལསི་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་འདི་ཡོད།

རྩ་སྒྲིག་-ནང་ཐིག་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།