ཚིག་ཡིག་ནང་པར་རིས་གྲལ་ཐིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་སྲོལ་སྒྲིག་གྲུ་ཟུར་ཚུ་དང་རྒྱ་ཚད་དང་ཚོས་གཞི་དེ་ལས་་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཚུ་དང་མཉམ་ཅིག་གཅིག་ཁར་སྡེབ།

གྲལ་ཐིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གྲལ་ཐིག་པར་རིས་དངོས་པོ་ལག་ལེན་འཐབ།

ངོས་དཔར་

ངོས་དཔར་

༡.

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ འབྲི་ནིའི་ལས་འགན་སྟོན་ ངོས་དཔར་འདི་ པར་རིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ གྲལ་ཐིག་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་། མའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་ ཟུར་ཁའི་གྲལ་ཐིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཀོརོསི་ཧེའར་བརྡ་མཚོན་ལུ་ བསྒྱར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

༢.

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་འདི་ག་སྟེ་འགོ་བཙུགས་དགོ་ནི་ཨིན་སར་ཨེབ་གཏང་། མའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཆང་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་འདི་ག་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་ནི་ཨིན་ན་ དེའི་ས་ཚིགས་ལུ་འདྲུད། ཁྱོད་ཀྱིས་སོར་ལྡེ་འདི་ཡང་འཆང་བཞག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐད་སྙོམས་ ཀེར་ཕྲང་ དང་གསེག་ཐིག་ཅན་གྱི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་འབྲི་ཚུགས།

ངོས་དཔར་

༣.

གྲལ་ཐིག་འདི་ལུ་རེ་འདུན་ཡོད་པའི་ ཁ་ཕྱོགས་དང་རིང་ཚད་འདི་ཡོད་ཞིནམ་ལས་ མའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་འཛིན་གྲོལ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལས་ གྲལ་ཐིག་ལེ་ཤ་འབྲི་ཚུགས། འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ ཐར་ལྡེ་མིག་ཨེབ་ཐོག་ ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་འབད་ ངོས་དཔར་འདི་ པར་རིས་ ཕྲ་རིང་འདི་ལས་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཐོག་ མཇུག་བསྡུ།

༤.

སེལ་འཐུ་འབད་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་པའི་ཤུལ་མ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སོར་ལྡེ་འདི་འཆང་བཞག་ཡོད་པའི་སྐབས་ གྲལ་ཐིག་རེ་རེ་བཞིན་ཨེབ་གཏང་བའི་ཐོག་ དུས་གཅིག་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས། འ་ནི་སྣ་མང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ འདི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ མཐུན་མོང་གི་ཚོས་གཞི་ རྒྱ་ཚད་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ཁྱད་ཆོས འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

  1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚས་ - མཐའ་མཚམས་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་ཅིག་ལྟག་ལུ་དང་ མཐའ་མ་ལུ་ ཡང་ན་ འོག་ལུ་འབྲི་ཚུགས།

རྩོམ་འབྲི་པའི་ནང་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲལ་ཐིག་ཚུ་

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ སྦྲལ་རྟགས་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཚིག་ཡིག་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གསརཔ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་པ་ནི་དང་ བཙུགས་ལྡེ་ཨེབ་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིནམ་དང་ ཧེ་མམ་གྱི་དོན་མཚམས་ཀྱིས་ གཤམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་སྦེ་གྲལ་ཐིག་ཅིག་འཐོབ་ཨིན།

    གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའིདོན་ལུ་ སྦྲལ་རྟགས་(-) གསུམ་ གཤམ་ཐིག་( _ )གསུམ་ ཡང་ན་དེ་ལྷག་སྟེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་ལུ་ཨེབ། གྲལ་ཐིག་གཉིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་རྟགས་(=)གསུམ་ སྐར་རྟགས་(*)་གསུམ་ སྣ་སྒྲ་ཅན་གྱི་རྟགས་(~) གསུམ་ ཨང་རྟགས། (#) གསུམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་ལུ་ཨེབ།

  2. རང་བཞིན་གྱིས་འབྲི་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་བྲིས་ཡོད་མི་དེ་རྨ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་ -མཐའ་མཚམས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ མཐའ་མཚམས་སེལ་འཐུ་མ་འབད།

  3. རང་བཞིན་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཚབ་མ་ཚར་གཅིག་འབད་བཤོལ་ནི་ལུ་ ཞུན་དག་ - འབད་བཤོལ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  4. རང་བཞིན་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ལྕོགས་མིན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - རང་བཞིན་ངེས་བདེན་ - གདམ་ཁ་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་དང་ མཐའ་མཚམས་ འཇུག་སྤྱོད་བསལ།.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་གཞན་མི་པར་རིས་དངོས་པོ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ནང་བཙུགས་མི་ཚུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ནང་ངེས་འཛིན་མ་འབད་བས་ དེ་འབད་ལས་འདི་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ཕྱིར་འདྲེད་མ་འབད། འདི་གི་ཚབ་ལུ་ འདི་ཚུ་ཚད་རིས་སྦེ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

When you enter a line width, you can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.


རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་ - མཐའ་མཚམས་ཚུ་

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།