ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།

When you -click a hyperlink in a Writer document, your web browser opens with the requested web address. If you don't use a mouse, position the cursor inside the hyperlink and open the context menu by Shift+F10, then choose Open Hyperlink.

འོག་གི་བཟུམ་སྦེ་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཚིག་ཡིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

If you leave the hyperlink by positioning the cursor somewhere else, only the visible text will be changed.

If you leave the hyperlink by entering a space character directly following the last character, the AutoCorrect - if enabled - will change the target URL to be the same as the visible text.

འོག་གི་བཟུམ་སྦེ་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

ཚད་བརྒལ་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

  1. Open the Styles window.

  2. ཡིག་འབྲུ་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

  3. "Internet Link" ཡང་ན་ "Visited Internet Link" ཡིག་འབྲུ་བཟོ་རྣམ་གཡས་-ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

  4. ཌའི་ལོག་ནང་ ཁྱད་ཆོས་གསརཔ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།.

ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཨེབ་རྟ་ཞུན་དག་རྐྱབས།

ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་འདི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ཨིངན་པ་ཅིན་ འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མཐའ་མཚམས་གུ་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ ལྡེ་མིག་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ ཨེབ། རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ཌའི་ལོག་འདི་ སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་བརྒྱུད་དེ་ཨེབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཡིག་ཚིག་ཡིག་འདི་ "Caption," གི་འོག་ལུ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ དེ་ལས་ ཁ་བྱང་འདི་ "URL" ས་སྒོ་ནང་ལུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ།

འབྲེལ་བའི་དང་ཡང་དག་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་