ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དོ།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལུ་ཨེབ་རྟ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་:

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

མཐོང་ཚུགས་པའི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་:

  1. ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་དང་, ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་མཆོང་ལྡེ་གུ་ ཨེབ་ གཏང་།

  2. ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་ སྒྲོམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་སེལ་འཐུ་འབད།

  3. ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཨེབ་གཏང་ ,བརྡ་བཀོད་གསརཔ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ ཁ་སྐོང་ཨེབ་གཏང་།.

  4. ཁྱོད་ལུ་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་ ཐོ་ཡིག་འདི་ བརྡ་བཀོད་མིང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཐོག་དང་ ཡར་བཤུད་ དང་ མར་བཤུད་སེལ་འཐུ་འབད་ཐོག་ ལོག་བདེ་ཞིབ་འབད་ཚུགས།

  5. Click OK.