གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྤཡི་མཐོང་།

LibreOffice ནང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་དོ།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་མཐོང་སྣང་།

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཐབས་འཚོལ་ནི་ འདི་མཐོང་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ནང་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་ འདྲི་དཔྱད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་འདྲི་དཔྱད་འདི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བལྟ། མགོ་ལུ་ ས་སྟོང་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་ཨིན།

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ།

ཁ་བྱང་ཀི་དེབ་འདི་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་སྟོན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཕྲ་རིང་།

འབྲི་ཤོག་ཚུ་དང་སྙན་ཞུ་ཚུ།

འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད།, འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ , འབྲི་ཤོག་ཝི་ཛརཌི་ཞུན་དག་རྐྱབས།

གནད་སྡུད་དང་ཞུན་དག་འབྲི་ཤོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་་དོ་འགྲན་ ཐོ་བཀོད་འབད་དོ་

སྙན་ཞུ་ཝི་ཛརཌི།

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྙན་ཞུ་ཚུ།

འདྲ་དཔྱད་ཚུ།

འདྲི་དཔྱད་གསརཔ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་གསར་བསྐྲུན་འབད་ འདྲི་དཔྱད་གཞི་བཀོད་ཞུན་དག་འབད།

འདྲི་དཔྱད་ཝི་ཛརཌི།

བཙུགས་ནི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་འདྲ་བཤུས་སྙན་ཞུ་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད། ཐིག་ཁྲམ་གཞི་བཀོད་ཞུན་དག་རྐྱབསCreate new table, edit table structure, index, མཐུན་འབྲེལ།

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི།

བཙུགས་ནི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་འདྲ་བཤུས་སྙན་ཞུ་ཚུ།