གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐོ་བཀོད་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ ག་ཅི་འབད་རུང་ལས་ གནད་སྡུད་འདི་ LibreOffice ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཐབས་ཤེས་འདི་ LibreOffice ལུ་ གནད་སྡུད་འདི་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གནད་སྡུད་འདི་ག་སྦེ་ལེན་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ སླབ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ཚར་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ སྟོན་ - གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ འདི་ ཁྱོད་རའི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ལས་ གནད་སྡུད་དྲན་ཐོ་འདི་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

ཡོད་བཞིན་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ཐོ་བཀོད་ནི་ལུ་:

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. ཁ་སྐོང་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད།

LibreOffice ལས་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ལུ།

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་དང་རྩ་བསྐྲད་ཨེབ་གཏང་།.