ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལས་གནད་སདུད་བཙུགས་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་ཆའི་དབྱེ་བ་གཞན་མི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཚུགས་ དཔེར་ན་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་དང་གསལ་སྟོན་ཚུ་བཟུམ། དེ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ ཡང་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོད་མེད་དང་ ཡང་ན་ གསལ་སྟོན་ཅིག་གི་མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་འདི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་དྲན་དགོ།

ངོས་དཔར།

འཛིན་པང་གི་ནང་དོན་ཚུ་སྦྱར་ཡོད་མི་ རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ སྦྱར་ ངོས་དཔར་ ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་ཡོད་མི་ འདི་གི་ཤུལ་མའི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་ - དམིགས་བསལ་སྦྱར་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དེ་ལས་ ཚུལ་ལྡན་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

འདྲུད་-དང་-བཀོག་བཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དོ།

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ལས་གནད་སྡུད་བཙུགས་དོ།

གཞན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལུ་པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་འདར་བཤུས་རྐྱབ་དོ།