ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ འོག་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་འོང་།

ཐིག་ཁྲམ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དངོས་པོ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་གཏང་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Rename

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ བསྐྱར་མིང་བཏགསཔ་ཨིན།

འདྲི་འཔྱད།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དངོས་པོ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་གཏང་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འདྲི་དཔྱད་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བཀོད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འདྲི་དཔྱད་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འདྲི་དཔྱད་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Rename

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་འདྲི་དཔྱད་འདི་བསྐྱར་མིང་བཏགསཔ་ཨིན།

རྣམ་པ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དངོས་པོ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་གཏང་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲིག་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Rename

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་རྣམ་པ་འདི་བསྐྱར་མིང་བཏགསཔ་ཨིན།

སྙན་ཞུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དངོས་པོ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དྲན་ཐོ་ཚུ་བཏོན་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲིག་བཀོད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྫན་ཞུ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Rename

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འདི་བསྐྱར་མིང་བཏགསཔ་ཨིན།