ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་ - ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མིང་འདི་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ ཝི་ཛརཌི་འདི་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མིང་།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མིང་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐོ་གཞུང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། (གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱིས་ ཐོ་གཞུང་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།)

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ལས་འཆར།

ཐིག་ཁྲམ་དོན་ལུ་ ལས་འཆར་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། (གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་གིས་ ལས་འཆར་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།)

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ སྲུངས་ནི་དོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

དེ་འཕྲལ་ལས་རང་གནད་སྡུད་འདི་བཙུགས།

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་སྲུངས་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ གནད་སྡུད་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཐིག་ཁྲམ་དེ་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྣམ་པ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

ཐིག་ཁྲམ་དེ་གུ་རྣམ་པ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད། རྣམ་པའི་ཝི་ཛརཌི་ གི་ མཇུག་གི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ རྣམ་པ་འདི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི།