ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་ - གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ས་སྒོ་ཅིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད། དྲེན་ཐོ་རེ་རེ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་རེ་རེ་ལུ་ གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས། LibreOffice ནང་འཁོད་ཀྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་རིམ་ལུགས་ལ་ལོ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ངེས་མཁོ་ཡོད།

གཞི་རིམ་ལྡེ་མིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

ཁ་སྐོང་ས་སྒོ་སྦེ་གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཡོད་བཞིན་པའི་ས་སྒོ་འདི་གཞི་རིམ་ལྡེ་མིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ།

གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་སྦེ་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནས་གོང་དང་བཅས་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད།

ས་སྒོའི་མིང་།

ས་སྒོའི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད།

རང་བཞིན་གནས་གོང་།

གནས་གོང་ཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དྲན་ཐོ་གསརཔ་རེ་རེ་དོན་ལུ་ ས་སྒོའི་གནས་གོང་ཡར་འཕར་འབདཝ་ཨིན། རང་བཞིན་གནས་གོང་ ཁྱད་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་གིས་ རང་བཞིན་གྱི་ཡར་འཕར་འདི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།

ས་སྒ་སྣ་མང་གིས་ གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་ངོས་འཛིན་འབད།

ཡོད་བཞིན་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་མཉམ་མཐུད་ལས་གཞི་རིམ་ལྡེ་མིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ཚུ།

ས་སྒོ་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ གཞི་རིམ་གཙོ་བོའི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དེན་ལུ་ > ཨེབ་གཏང་།

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

གཞི་རིམ་གཙོ་བོའི་ས་སྒོ་ཚུ།

ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ གཞི་རིམ་གཙོ་བོའི་ས་སྒོ་གི་ཐོ་ཡིག་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་དོན་ལུ་ < ཨེབ་གཏང་། གཞི་རིམ་གཙོ་བོ་འདི་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་མི་སྦེ་ མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ས་སྒོ་དེའི་ནང་གི་ཐོ་ཡིག་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་ཝི་ཛརཌི་ -ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད།