བཙུགས།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་སྒོ་སྒྲིག་གི་ བཙུགས་པའི་དཀར་ཆག

རྣམ་པ།

རྣམ་པའི་ཐབས་ལམ་ནང་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུ།

Starts the Report Builder window for the selected table, view, or query.

འདྲི་དཔྱད་(མཐོང་སྣང་བཀོད་སྒྲིག)

བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་(ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་མཐོང་སྣང་།)

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག

ཐིག་ཁྲམ་བཀོད་སྒྲིག་མཐོང་སྣང་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཀོད་སྒྲིག་མཐོང་སྣང་།

བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་ མཐོང་སྣང་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

མཐོང་སྣང་(འཇམ་སམ།)

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ཐབས་ལམ་ནང་ མཐོང་སྣང་གསརཔ་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སྣོད་འཛིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྣོད་འཛིན་གསརཔ་སྲུངས་བཏུབ་པའི་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།