Join Properties

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་ནང་ འབྲེལ་མཐུད་ས་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུད་ལམ་ཅིག་གཡེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་ཨེབ་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཙུགས་ - མཐུན་འབྲེལ་གསརཔ་, the མཐུན་འབྲེལ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་པ་ཅིན་ ཌའི་ལོག་འདི་འབྱུངམ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་དེ་ཚུ་ མ་འོང་པའི་ནང་གི་འདྲི་དཔྱད་གསར་བསྐྲུན་ཆ་མཉམ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་བསྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་བཞིནམ་ལས་ བཙུགས་ - མཐུན་འབྲེལ་གསརཔགདམ་ཁ་རྐྱབས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་མཐུད་ལམ་གུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེང་གཉིས་


འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ།

ཁྱོད་མཐུད་དགོ་མནོ་མི་ ཐིག་ཁྲམ་སོ་སོ་གཉིས་ལུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འབྲེལ་བ་ཡོད་མིའི་ས་སྒོ་ཚུ།

མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་མཐུད་ནི་ཨིན་མི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གཉིས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

དབྱེ་བ།

Specifies the link type of the selected link. Some databases support only a subset of the possible types.

ནང་ན་གི་འདི་མཐུད།

ནང་ན་གི་མཐུད་མི་དང་བཅས་ ཐིག་ཁྲམ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་ ནང་དོན་ལྕོག་ཐདཔ་ཡོད་པའི་ཐོ་འགོད་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། LibreOffice ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ནང་ ནི་བཟུམ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་འདི་ ཆ་མཉམ་པའི་ག་སྟེ་དབྱེ་བྱེད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད།

གཡོན་མཐུད་ད།

གཡོན་མཐུད་དང་བཅས་ གྲུབ་འབྲས་ཐིག་ཁྲམ་གྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཡོན་གྱི་ས་སྒོ་ཆ་མཉམ་ཡོད་མི་དང་ འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་པའིི་ས་སྒོ་ལྕོགས་ཐདཔ་ཚུ་གི་ ནང་དོན་དོན་ལུ་ གཡས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ས་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོགཔ་ཨིན། LibreOffice ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ནང་ ནི་བཟུམ་གྱི་དབྱེ་བའི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ གཡོན་གྱི་ཕྱི་ཁར་མཐུད་ཀྱི་བརྡ་བཀོད་འདི་ཆ་མཉམ་ཨིན།

གཡས་མཐུད།

གཡས་མཐུད་དང་བཅས་ གྲུབ་འབྲས་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཡས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་མཐུད་ས་སྒོ་ཚུའི་ནང་དོན་གེ་ར་ལྕོག་ཐེདཔ་ཡོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་གཡོན་གྱི་ས་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་ཤོངམ་ཨིན། LibreOffice ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ནང་ ནི་བཟུམ་དབྱེ་བའི་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིས་ གཡས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་མཐུད་ཟེར་བའི་བརྡ་བཀོད་ལུ་ཆ་མཉམ་ཨིན།

ཆ་ཚང་མཐུད།

ཆ་ཚང་མཐུད་ནི་གི་དོན་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཤོངམ་ཨིན། LibreOffice ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་ནང་ ནི་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་མཐུད་དེ་གིས་ ཆ་ཚང་ཕྱི་ཁར་མཐུད་ཀྱི་བརྡ་བཀོད་ལུ་ཆ་མཉམ་ཨིན།

Natural

Inserts the keyword NATURAL into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.