འདྲི་དཔྱད་ཚུ།

"query"ཟེར་མི་འདི་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ དམིགས་གསལ་མཐོང་སྣང་ཅིག་ཨིན། འདྲི་དཔྱད་ཚུ་གིས་ དྲན་ཐོ་ལ་ལོ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ དྲན་ཐོ་རེ་ལུ་ ས་སྒོ་དག་པ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ དགོས་ཁོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲན་ཐོ་དེ་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་སེལ་འབད་བཏུབ། དེ་ཚུ་མཐུན་མོང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདྲི་དཔྱད་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཐིག་ཁྲམ་སྣ་མང་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གནས་སྡུད་གཞི་རིམ་ཡིག་སྣོད་ཝིནཌོ་ཅིག་ནང་ དྲི་བ་ཚུ་ཨེབ་གཏང་འབད། icon


འདྲི་དཔྱད་འདི་ ཁྱད་ཚད་ལ་ལོ་ཅིག་གུ་གཞི་བཞག་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཐིག་ཁྲམ་ལས་ དྲན་ཐོ་འཚོལ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་དོན་ལས་ གསར་བསྐྲུན་འབད་མི་འདྲི་དཔྱད་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ འདྲི་དཔྱད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་་ཀྱི་འོག་ལུ་དྲན་ཐོ་་འབད་དེ་ཡོད། ཐོ་བཀོད་དེ་གི་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདྲི་དཔྱད་ཡོདཔ་ལས་ "query container" ཟེར་སླབ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

འདྲི་དཔྱད་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ :

  1. ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ (ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ནི་བཟུམ་ཡིག་ཆ་གི་ དམིགས་གསལ་དཔར་བསྐྲུན་ལས་འགན་དགའ་བ་ཅིན་ ཤོག་ཁྲམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ།)

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲི་དཔྱད་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་འདྲི་དཔྱད་ངོས་དཔར་ཨེབ་གཏང་།

  3. ཤོག་ཁྲམ་ཡང་ན་ཁ་ཕྱེ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཡང་ན་འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་མིང་འདྲུད། ཌའི་ལོག་བཙུགས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

  4. ཁྱོད་ལུ་དགོས་པའི་ = ཀེར་ཐིག་གནད་སྡུད་ཚུ་ས་སྒོ་ ག་འདི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་ཐག་བཅད། ཁྱོད་ཀྱིས་ AutoFormatཨེབ་རྟ་ལུ་ཨེབ་གཏང་བཏུབ་ནི་དང་ ཆ་མཉམ་པའི་རྩ་སྒྲིག་དབྱེ་བ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད། ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས།

    འདྲི་དཔྱད་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་འོང་།

  5. ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་འབད་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


གནད་སྡུད་འདི་དབྱེ་སེལ་དང་ཚགས་མ་བཙུགས་དོ།

འདི་འདྲི་དཔྱད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གནད་སྡུད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་དང་ཚགས་མ་ བཙུགས་བཅུགཔ་ཨིན།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འདྲི་དཔྱད་ཡང་ན་ མཐོང་སྣང་འདི་ གསར་བསྐྲུན་དང་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ།

འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་

ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདྲི་དཔྱད་ཅིག་ཞུན་དག་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ གནས་སྡུད་ཀྱི་བཀྲམ་སྟོན་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་འདྲི་དཔྱད་བཀོད་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་ནང་གི་ ངོས་དཔར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཐིག་ཁྲམ་སྣ་མང་གི་ཐོག་ལས་འདྲི་དཔྱད།

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཚུ་གིས་ དེ་ཚུ་ཅིག་གི་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདྲི་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་སྣ་མང་ལས་ གནད་སྡུད་འདི་ཤོང་ཚུགས།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་འདི་སྒྲིག་དོ།

འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལས་ ཚགས་མའི་གནས་སྟངས་སྒྲིག་ནི་ལུ་ བཀོལ་སྤྱོད་དང་བརྡ་བཀོད་ག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་ཨིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་འཐོབ།

ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གནད་སྡུད་དང་བཅས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩིས་ལས་ཚུ་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་ འགྲུབ་འབྲས་འདི་འདྲི་དཔྱད་འགྲུབ་འབྲས་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་བཏུབ།