སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི།

སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ནང་ སྡེ་ཚན་སྒྲོམ་ཅིག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྣམ་པའི་བཀོད་བསྒྲིག་ནང་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྱི་སྒྲོམ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གུ་ཡོད་པའི་ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ མཱའུསི་ལག་ལེན་འཐབ།


སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་:གནད་སྡུད་

སྡེ་ཚན་སྒྲོམ་ནང་ གདམ་ཁ་ས་སྒོ་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་: སྔོན་སྒྲིག་ས་སྒོའི་སེལ་འཐུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ གདམ་ཁ་ས་སྒོ་ཅིག་ སྔོན་སྒྲིག་གདམ་ཁ་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ་པའི་ གཏན་འབེབས་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་: ས་སྒོ་བེ་ལུ་ཚུ་

གདམ་ཁ་ས་སྒོ་རེ་རེ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་བེ་ལུ་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་: གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་

ཡིག་ཆ་འདི་གནད་སྡུད་ཅིག་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཤོག་ལེབ་འདི་མཐོང་ཚུགས། འདི་གིས་ གཞི་བསྟུན་བེ་ལུསི་ཚུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་སྲུང་དགོཔ་ཨིན་ནའི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཆ་ཤས་ཝི་ཛརཌི་: གདམ་ཁ་སྡེ་ཚན་གསར་བསྐྲུན་འབད་

གདམ་ཁ་སྡེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་ཡིག་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཆ་མེད་གཏང་།

ཨེབ་གཏང་ ཆ་མེད་གཏང་དེ་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུང་པར་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་བཞགཔ་ཨིན།

རྒྱབ་ལོག

ཧེ་མའི་རིམ་པ་གི་ནང་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་ཌའི་ལོག་ནང་གི་སེལ་འཐུ་ཚུ་སྟོན། ད་ལྟོའི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་འབད་ལུསཔ་ཨིན།་ འ་ནི་ཨེབ་རྟ་འདི་ ཤོག་ལེབ་གཉིས་པ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་བཏུབ།

ཤུལ་མམ།

ཤུལ་མམ་གྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ལས་ ཝི་ཛརཌི་གིས་ ད་ལྟོའི་ཌའི་ལོག་གི་སྒྲག་སྟངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།ཨེབ་གཏང་ the ཤུལ་མམ་ ཁྱོད་མཇུག་གི་རིམ་པ་གུ་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཨེབ་རྟ་འདི་ གསར་བསྐྲུན་འབད་. ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན།

གསར་བསྐྲུན་འབད།

Creates the object.