LibreOfficeནང་ ཡོངས་ཁྱབ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱི་གློག་རིམ་ལས་འགན་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ བོད་བརྡ་འབད་བཏུབ། དཔེར་ན་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ ཡིག་སྣོད་ དཀར་ཆག་ནང་ ཁ་ཕྱེ་ཐོ་འགོད་ལས་གཞན་ཅིག་ཁར་སྟོནམ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ལས་འགན་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨེབ་ཞིནམ་ལས་ལྡེ་མིག་འདི་མར་སྦེ་བཟུང་ དེ་ལས་ ཨོ་ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབ། ཌའི་ལོག་འབྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལྡེ་མིག་གཉིས་ཀུ་འཛིན་གྲོལ་འབད།

ཁྱོད་རའི་གློག་རིམ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་བའི་བསྒང་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་ མའུསི་ ཡང་ན་ ལྡེ་སྒྲོམ་གཉིས་ལས་གང་རུང་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཌའི་ལོགསི་ཚད་འཛིན་ནིའི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

ཨི་ཨེསི་སི་ལུ་ཨེབ་མི་འདི་གིས་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་མ་སྲུངས་པར་ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམ་ཨིན།

མའུསི་བྱ་བའི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མའུསི་ ཡང་ན་ དངོས་པོ་དང་མིང་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་བཞག་ནི་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ལས་འགན་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོར་ལྡེ་ དང་འཕྲལ་འཕྲལ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ལྡེ་མིག་མར་བཟུངམ་ད་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོད་མི་ཚུ་ མའུསི་དཔག་བྱེད་བསྒྱུར་བཅོས་རྣམ་པ་གིས་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་ ཡངན་ དངོས་པོ་གཞན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ ལེགས་བཅོསཔ་ལྡེ་མིག་གིས་ སེལ་འཐུ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ཚུགས་-ལས་འགན་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་སར་བཤདཔ་ཨིན།

ལུས་སྦྱོང་ཚིག་ཡིག་ཨིན་པུཊི་གི་ས་སྒོ་ཚུ།

 1. འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོད་པའི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ཚུགས།

 2. Use the shortcut keys +Shift+S to open the Special Characters dialog to insert one or more special characters.

 3. ཚིག་ཡིག་ཧྲིལ་བུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ +ཨེ་ ལག་ལེན་འཐབ། སེལ་འཐུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ གཡས་ ཡང་ན་ གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ།

 4. སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ མིང་ཚིག་ཅིག་གུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད།

 5. ཚིག་ཡིག་ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ནང་ཨེབ་གཏང་ཚར་གསུམ་འབད་མི་གིས་ ས་སྒོ་ཧྲིལ་བུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ཨེབ་གཏང་ཚར་གསུམ་འབད་མི་གིས་ ད་ལྟོའི་བརྗོད་ཚིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

 6. མིང་ཚིག་གི་མཇུག་ལུ་ འོད་རྟགས་ས་ཚིགས་ནང་ལས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ +ཌི་ཨི་ཨེལ་ ལག་ལེན་འཐབ།

 7. དང་གཡས་ ཡངན་ གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ལས་མིང་ཚིག་ལུ་མཆོང་འོང་ དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སོར་ལྡེ་མར་སྦེ་བཟུང་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་གཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ལུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

 8. ཨའི་ཨེན་ཨེསི་ཨར་ཊི་འདི་ བཙུགས་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ཚབ་སྲུང་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་དང་དོ་རུང་ལོག་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

 9. འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་ནི་གཉིས་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་དང་ཕྱི་ཁར་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

 10. The +ཛེཌི་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ རིམ་པ་གཅིག་ལུ་ཚར་ཅིག་ནང་ལེགས་བཅོས་འབད་བཤོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ལུ་ཧེ་མ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་པའི་ནང་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ད་ལྟོ་ཡང་གནས་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན།

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. ཡིག་སྣོད་གཞན་ཚུ་དང་སྣོད་ཐོ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། དེ་མ་ཚད་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་ས་སྒོ་ནང་ཡོད་བཞིན་པའི་ཡན་ལག་སྣོད་ཐོ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡུ་ཨར་ཨེལ་གྱི་ཡན་ལག་བཙུགས་པའི་ཤུལ་མར་མཇུག་གི་ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབ་པ་ཅིན་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་བཞིན་མཇུག་བསྡུ་འདི་ལངམ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཚར་ཅིག་ལས་རིམ་འདི་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཆ་ ཡངན་ སྣོད་ཐོ་དགོ་པ་ཅིན་ བཙུགས་ལུ་ཨེབས།

མེ་ཀོརོསི་བར་དཀྲོགས་འབད་བའི་བསྒང་།

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

LibreOfficeནང་ ཡོངས་ཁྱབ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུའི་ཐོ་ཡིག

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Shortcut keys for controlling dialogs

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ་

ལྡེ་མིག་བཙུགས།

ཌའི་ལོག་ནང་ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པའི་ཨེབ་རྟ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེསི་སི།

བྱ་བ་ ཡང་ན་ ཌའི་ལོག་རྩ་གྲོལ་གཏངམ་ཨིན། LibreOfficeགྲོགས་རམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་:གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་འགྱོཝ་ཨིན།

བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

ཌའི་ལོག་ནང་ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ སོར་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ཌའི་ལོག་གི་གདམ་ཁ་དབྱེ་ཚན་ནང་ ཤུགས་ལྡན་གྱི་ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

མཆོང་ལྡེ།

ཌའི་ལོག་ནང་དབྱེ་ཚན་གཞན་མི་ ཡངན་ ཆ་ཤས་ལུ་ཆེ་དམིགས་མཐོ་རིམ་བཟོཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+མཆོང་ལྡེ།

ཆེད་དམིགས་འདི་ཧེ་མའི་དབྱེ་ཚན་ ཡངན་ ཌའི་ལོག་ཅིག་ནང་ཆ་ཤས་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

+མར་གྱི་མདའ་རྟགས།

ཌའི་ལོག་ནང་ད་ལྟོ་རང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་འདི་གིས་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་མེན་པར་ པོཔ་-ཨཔ་དཀར་ཆག་དག་བཅས་ངོས་པར་གྱི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལུ་ཡང་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ཐར་བའི་ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་ཁ་སྡམས།


Shortcut keys for controlling documents and windows

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ་

+ཨེཕ།

ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་སྲུངམ་ཨིན།

+ཨེཕ།

ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

Opens the Templates dialog.

+པི།

ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༦།

Activates the Find toolbar.

+ཨེཕ།

འཚོལ་ཞིབ་དང་ཚབ་བཙུགས་ཌའི་ལོག་འབོཔ་ཨིན།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

མཇུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་འཚོལ་ཞིབ་ཡི་གུའི་དོན་ལུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

+སོར་ལྡེ་+ཨར།

ཡིག་ཆའི་མཐོང་སྣང་ལོག་བྲིསཝ་ཨིན།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

ལྷག་ཙམ་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུའི་འོད་རྟགས་འདི་ལྕོགས་ཅན་ཡང་ན་ལྕོགས་མེད་བཟོ།

+ཨེཕ།

LibreOffice གྲོགས་རམ་ནང་ གྲོགས་རམ་ཤོག་ལེབ་ངོ་མ་ནང་མཆོངམ་ཨིན།

+ཨེཕ།

+ཨེཕ།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༢

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་དང་ངོས་པར་ ཡང་ན་ ཚད་འཛིན་དོན་ལུ་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཅན་གྱི་ཕན་བསླབ་ཚུ་ ཨཱོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་༦

ཡན་ལག་སྒོ་སྒྲིག་གཞན་ཅིག་ནང་ ཆེད་དམིགས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན་(དཔེར་ན་ ཡིག་ཆ་/གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་)།

ཨོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༦

ཧེ་མའི་སྔོན་ལྟ་སྒོ་སྒྲིག་ནང་ཆེད་དམིགས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཕ་༡༠

དཀར་ཆག་དང་པམ་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན་(ཡིག་སྣོད་དཀར་ཆག་)།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༡༠

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+ཨེཕ་༤ ཡང་ན་ +ཨེཕ་༤

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམ་ཨིན་(མཇུག་གི་ཨོ་པཱན་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་བསྡམས་པའི་སྐབས་ LibreOffice ཁ་བསྡམ་ཨིན་)།

+ཨེཕ།

གློག་རིམ་ཕྱིར་འཐོན་འབདཝ་ཨིན།


Shortcut keys for editing or formatting documents

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

ནུས་པ་

+མཆོང་ལྡེ།

མགོ་ཡིག་གི་འགོ་བཙུགས་ལུ་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་བཙུགསཔ་ཨིན།

བཙུགས་(ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་)།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཡི།

བཙུགས་( པར་རིཤ་དངོས་པོ་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་)།

ཚིག་ཡིག་ཨིན་པུཊི་ཐབས་ལམ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཚུ་བཏོགཔ་ཨིན།

+ཨེཕ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

འཛིན་པང་ལས་སྦྱརཝ་ཨིན།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point.

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

དམིགས་བསལ་སྦྱར་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

མཇུག་གི་བྱ་བ་འདི་འབད་བཤོལཝ་ཨིན།

+ཨེཕ།

མཇུག་གི་བྱ་བ་འདི་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

Repeats last command.

+ཨའི།

ཨི་ཊ་ལིཀ་ ཁྱད་ཆོས་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡི། འོད་རྟགས་འདི་ མིང་ཚིག་ཅིག་ནང་གནས་ས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་འདི་ཡང་ཨི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན།

+བི།

རྒྱགས་པ་ ཁྱད་ཆོས་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡི། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ཅིག་ནང་གནས་ས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་འདི་ཡང་རྒྱགས་པ་ནང་བཙུགསཔ་ཨིན།

+ཡུ།

འོག་ཐིག་འཐེན་ཡོདཔ་ཁྱད་ཆོས་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡི། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ཅིག་ནང་གནས་ས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འོད་རྟགས་འདི་ཡང་འོག་ཐིག་འཐེན་འོང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ ཡངན་ དངོས་པོ་ཚུ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་གྱི་རྩ་སྒྲིག་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན་(རྩ་སྒྲིག་-སྔོན་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ནང་བཟུམ་སྦེ་)།


སྟོན་ཁང་ནང་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས།

མཆོང་ལྡེ།

མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བར་ན་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+མཆོང་ལྡེ།

མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བར་ན་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་(རྒྱབ་བསྐྱོད་)།


སྟོན་ཁང་གི་བརྗོད་དོན་མངའ་ཁོངས་གསརཔ་ནང་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས།

ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས།

སེལ་འཐུ་གཅིག་ཡར་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

མར་གྱི་མདའ་རྟགས།

སེལ་འཐུ་མར་ སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

+བཙུགས།

རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༡༠

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+ཡུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བརྗོ་དོན་ ཡང་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

+ཨར།

མགོ་མིང་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+ཌི།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བརྗོད་དོན་ བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

བཙུགས།

བརྗོད་དོན་གསརཔ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།


སྟོན་ཁང་སྔོན་ལྟའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་:

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས།

ཁྱིམ།

ཐོ་བཀོད་དང་པམ་ལུ་མཆོངམ་ཨིན།

མཇུག

མཇུག་གི་ཐོ་བཀོད་ལུ་མཆོངམ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

གཡོན་ལུ་སྟོན་ཁང་ཆ་ཤས་གཞན་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

གཡས་ལུ་སྟོན་ཁང་ཆ་ཤས་གཞན་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཡར་གྱི་མདའ་རྟགས།

ལྟག་ལུ་སྟོན་ཁང་ཆ་ཤས་གཞན་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

མར་གྱི་མདའ་རྟགས།

འོག་ལུ་སྟོན་ཁང་ཆ་ཤས་གཞན་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཡར།

ཡར་ལུ་གསལ་གཞི་གཅིག་་བཤུད་སྒྲིལ་འབད།

ཤོག་ལེབ་མར།

མར་ལུ་གསལ་གཞི་གཅིག་བཤུད་སྒྲིལ་འབད།

+སོར་ལྡེ་+བཙུགས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་འབྲེལ་མཐུད་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

+ཨའི།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ འདྲ་བཤུས་གི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

+ཊི།

མགོ་མིང་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

+པི།

བརྗོད་དོན་མཐོང་སྣང་དང་དངོས་པོའི་མཐོང་སྣང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

བརྗོད་དོན་མཐོང་སྣང་དང་དངོས་པོའི་མཐོང་སྣང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

བཙུགས།

བརྗོད་དོན་མཐོང་སྣང་དང་དངོས་པོའི་མཐོང་སྣང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱབ་བསྐྱོད་ལུ་གོམས་(དངོས་པོའི་མཐོང་སྣང་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་)།

སྤྱི་མཐོང་ངོ་མ་ལུ་ལོག་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས།

བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

གྲལ་ཐིག་འདི་ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ནང་མ་གཏོགས་ གཞན་དེ་གི་སེལ་འཐུ་འདི་སོར་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

+མཆོང་ལྡེ།

གྲལ་ཐིག་སེལ་འཐུ་སོར་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

ད་ལྟོའི་ཀེར་ཐིག་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཤོག་ལེབ་ཡར།

Moves pointer to the first row

+ཌི།

Moves pointer to the last row


པར་རིས་དངོས་པོའི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

གྲུབ་འབྲས།

ཨེཕ་༦་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་ངོས་པར་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ མར་གྱི་མདའ་རྟགས་དང་གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ +བཙུགས་ ལུ་ཨེབས།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

+ཨེཕ་༦ དང་བཅས་ཡིག་ཆ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ མཆོང་ལྡེ་ལུ་ཨེབས།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

མཆོང་ལྡེ།

པར་རིས་དངོས་པོ་གཞན་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+མཆོང་ལྡེ།

ཧེ་མའི་པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+ཁྱིམ།

པར་རིས་དངོས་པོ་དང་པམ་འདི་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

+མཇུག

མཇུག་གི་པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེསི་སི།

པར་རིས་དངོས་པོའི་སེལ་འཐུ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེསི་སི་(ལེགས་སྐྱོང་སེལ་འཐུ་ཐབས་ལམ་ནང་)།

ལེགས་སྐྱོང་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་འཐོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངོས་པོ་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ལོག

ཡར་/མར་/གཡོན་/གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཚིགས་འདི་སྤོ་(སི་ནེཔ་-ཊུ་-གིརིཌི་ ལས་འགན་ཚུ་གནས་སྐབས་ཅིག་ལྕོགས་མིན་ཐལ་ཡོད་རུང་ མཇུག་གི་ས་ཚིགས་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་པར་བཏབ་ཏེ་ཡོད་)།

+ཡར་/མར་/གཡོན་/གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོའི་པིག་སེལ་གཅིག་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་(སེལ་འཐུ་ཐབས་ལམ་ནང་)།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབདཝ་ཨིན་(ལེགས་སྐྱོང་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ནང་)།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་བསྒྱིརཝ་ཨིན་ (བསྒྱིར་བའི་ཐབས་ལམ་་ནང་)།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཌའི་ལོག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་པར་རིས་དངོས་པོའི་དོན་ལུ་ ས་ཚིགས་སེལ་འཐུ་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་གི་ས་ཚིགས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་(ས་ཚིགས་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ནང་)/སེལ་འཐུ་ཆ་མེད་གཏང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཚིགས་ཀྱིས་ སྐར་ཆ་རེ་ལུ་ཚར་རེ་འགུལ་སྤར་འབདཝ་ཨིན།

སོར་ལྡེ་+བར་སྟོང་ཕྲ་རིང་།

ས་ཚིགས་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ནང་ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ས་ཚིགས་ སེལ་འཐུ་འབད།

+མཆོང་ལྡེ།

པར་རིས་དངོས་པོའི་ས་ཚིགས་གཞན་མི་སེལ་འཐུ་འབད་(ས་ཚིགས་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་)།

བསྒྱིར་བའི་ཐབས་ལམ་ནང་ བསྒྱིར་བའི་དབུས་འདི་ཡང་སེལ་འཐུ་འབད་འོང་།

+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ།

རཔ་རིས་དངོས་པོའི་ཧེ་མའི་ས་ཚིགས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་(ས་ཚིགས་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་)།

+བཙུགས།

སྔོན་སྒྲིག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་པར་རིས་དངོས་པོ་གསརཔ་ཅིག་ ད་ལྟོའི་མཐོང་སྣང་གི་དབུས་ནང་བཞག་ཡི།

+སེལ་འཐུ་ངོས་པར་ལུ་བཙུགས།

ཡིག་ཆ་ནང་པར་རིས་དངོས་པོ་དང་པམ་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨི་ཨེསི་སི།

ས་ཚིགས་སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་འདི་བཞག པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་ཤུལ་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་འོང་།

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་གི་ས་ཚིགས་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་(ས་ཚིགས་ཞུན་དག་་གི་ཐབས་ལམ་)།

ཚིག་ཡིག་གང་རུང་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ལྡེ་མིག

པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིནམ་དངའོད་རྟགས་འདི་པར་རིས་དངོས་པོའིནང་ཚིག་ཡིག་གི་མཇུག་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

+ཡར་/མར་/གཡོན་/གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

The position of the object's center is fixed.

Shift key while creating or scaling a graphic object

The ratio of the object's width to height is fixed.