ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བཟོ་རྣམ་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ བཟོ་རྣམ་གཞན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་གཡས་ཨེབ་གཏང་།

ཤུགས་ལྡན་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་