ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

སྟོན་ - ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྱུང་ཁུངས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ནང་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་དོན་དཀར་ཆག

ངོས་དཔར།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྱུང་ཁུངས།


ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྱུང་ཁུངས་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་གྱི་ ངོ་རྟགས་ HTMLདེ་སྟོན་ཞིམ་ལས་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས། ཡིག་ཆ་དེ་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་སྟོངམ་ཅིག་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད། ཡིག་ཆ་དེ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་སྦེ་མིང་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡང་ན་ ཨེཆ་ཨཨཊི་ཨེམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད།