ས་སྒོ་ལུ་གནད་སྡུད་

ཡོད་བཞིན་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཚུ་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་པའི་དྲན་འཛིན་གྱིས་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། The གནད་སྡུད་ལས་ས་སྒོ་ལུ་ ངོས་པར་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་པར་

གནད་སྡུད་ལས་ས་སྒོ་ནང་ལུ།