ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་ (A-Z)་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡར་འཛེགས་གོ་རིམ་ནང་ལུ་(0-9) དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ད་ལྟོ་ལས་ར་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ས་སྒོ་འདི་གི་ གནད་སྡུད་དེ་ཚུ་ ཨ་རྟག་རང་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ ས་སྒོ་ནང་བཞག་ཚརཝ་ཅིན་ ས་སྒོ་ཅིག་ ཨརྟག་རང་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་འདི་ཚུ་གི་ བར་ན་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཆ་མཉམ་པའི་མགོ་ཡིག་གི་ཀེར་ཐིག་འདི་ལུ་ཡང་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ།

གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་སྒོ་ གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་གནད་སྡུད་-དབྱེ་སེལ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ དབྱེ་སེལ་ཁྱད་ཚད་ མང་རབ་ཅིག་ མཉམ་མཐུད་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ དབྱེ་སེལ་གྱི་ ཁྱད་ཚད་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།