ཁ་བསྡམས།

དུས་ཡུན་ཅིག་ལུ་ ཡིག་སྣོད་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ལུ་ཨེབ་གཏང་པའི་བསྒང་འཆང་བཞག་ དེ་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ཨེབ་གཏང་།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ཁ་སྐོང་མཐོང་སྣང་འདི་ཚུ་ ཝིན་ཌོ་ - ཝིན་ཌོ་གསརཔ་ཅིག་གིས་ ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་བརྡ་བཀོད་འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་མཐོང་སྠང་འདི་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།